Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 994/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN HUY LÂM, THÔI GIỮ CHỨCTRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 91/TTr-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2764/TTr-BNV ngày 18 tháng 7 năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Huy Lâm, thôi giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh để nhận nhiệm vụ khác.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và ông Nguyễn Huy Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLKKT Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, PCN  Văn Trọng Lý; Các Vụ CN, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS

THỦ TƯỚNG
 
 

 
Nguyễn Tấn Dũng