Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 991/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NHÂN SỰ TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH TÂY NINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại văn bản số 55/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2710/TTr-BNV ngày 11 tháng 7 năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

- ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, thôi kiêm giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh để đảm nhiệm công tác khác.

- Bổ nhiệm ông Võ Hùng Việt, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kiêm giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN  Văn Trọng Lý; Các Vụ CN, TCCB;
- Lưu : VT, VPBCS

THỦ TƯỚNG
 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng