Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 990/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 7280/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 13 tháng 7 năm 2007 về việc giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học cho Trường Đại học Bình Dương,

 QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học Bình Dương. 

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể cho Trường Đại học Bình Dương. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
-Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Đại học Bình Dương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 990/QĐ-TTg năm 2007 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho trường Đại học Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 990/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 06/08/2007
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 19/08/2007
  • Số công báo: Từ số 574 đến số 575
  • Ngày hiệu lực: 06/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản