Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 990/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ ĐỒNG CHÍ VŨ KHOAN, NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG LÀM ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét nhu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Cử đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề đối ngoại, bao gồm:

- Góp ý với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, hoạt động đối ngoại như chính sách, quan hệ với các đối tác quan trọng, các hoạt động và hội nghị quốc tế lớn mà Thủ tướng tham gia, các văn kiện chính trị đối ngoại trọng yếu cũng như các công việc khác mà Thủ tướng thấy cần có sự đóng góp;

- Giúp Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về APEC xử lý các công việc liên quan tới việc chuẩn bị và tiến hành các sự kiện trong năm APEC Việt Nam 2006, đặc biệt là các sự kiện trong Tuần lễ cấp cao;

- Giúp Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Hợp tác kinh tế quốc tế xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện cam kết về việc gia nhập WTO;

- Giúp Thủ tướng Chính phủ và các Ban Chỉ đạo Biển Đông và hải đảo, phân giới cắm mốc với Trung Quốc và Campuchia trong việc nghiên cứu và xử lý các vấn đề nảy sinh xung quanh các hoạt động trên, nhất là các vấn đề trên biển;

- Thực hiện các công việc khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

2. Đối với những nội dung công việc có liên quan đến các vấn đề trên đây, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tham khảo ý kiến đồng chí Vũ Khoan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đồng chí Vũ Khoan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng