Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 982/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 2421/BHXH-HĐQL ngày 30 tháng 6 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2713/TTr-BNV ngày 11 tháng 7 năm 2006,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Ban, Uỷ viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Huy Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN  Nguyễn Quốc Huy; Các Vụ KTTH, TCCB;
- Lưu : VT, VPBCS

THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Nguyễn Tấn Dũng