Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 980/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NHÂN SỰ TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 3882/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2724/TTr-BNV ngày 12 tháng 7 năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

- Bà Đặng Thị Kim Nguyên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, thôi kiêm giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Thanh Lập, Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN  Văn Trọng Lý; các Vụ CN, TCCB;
- Lưu : VT, VPBCS

THỦ TƯỚNG
 
 

 
Nguyễn Tấn Dũng