Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 98/2006/QĐ-UBND

Vinh, ngày 02 tháng 10 năm 2006

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Xét đề nghị của Sở Tài chính và Cục Thuế tại Công văn số 2397/LN-TC-CT ngày 21/9/2006 V/v đề xuất bổ sung giá tính thuế tài nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung biểu giá tối thiểu tính thuế tài nguyên kèm theo Quyết định 36/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của UBND tỉnh như sau:

1. Đá Blốc tận dụng đưa vào chế biến tại chỗ thành thành phẩm: Bột đá, đá ốp lát (quy m3) giá: 2.000.000 đồng/m3;

2. Đá Blốc nguyên khối giá: 5.000.000 đồng/m3

Điều 2. Mức giá quy định trên đây là mức giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên, trên thực tế nếu giá hoá đơn cao hơn giá tối thiểu thì tính theo giá hoá đơn, nếu thấp hơn giá tối thiểu thì tính theo giá tối thiểu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế tiết 2 mục 9 phần II biểu giá kèm theo Quyết định 36/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của UBND tỉnh.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc sở TN&MT, Cục trưởng cục Thuế Nghệ An, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các đối tượng nộp thuế, các ngành các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành