Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 977/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI ÔNG TRẦN QUỐC TRƯỢNG

PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 408-CV/VPTW ngày 15 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Quốc Trượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, để làm rõ trách nhiệm và những sai phạm trong việc chỉ đạo thanh tra tại Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Trần Quốc Trượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 
- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương;
- Các Ban: Tổ chức TW, Nội chính TW;
- Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ TCCB, V1, NC, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng