Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 1978 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Nghị định số 87-CP ngày 22-6-1961 của Hội đồng Chính phủ ban hành chế độ phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên nghiệp trong quân đội;
Căn cứ vào Nghị định số 307-TTg ngày 20-6-1958 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của quân đội;
Xét nhu cầu xây dựng quân đội chính quy hiện đại;
Căn cứ vào đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay xác định quân nhân chuyên nghiệp là những quân nhân có trình độ sơ cấp, trung cấp về chuyên môn-kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ cho công tác chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu và xây dựng quân đội, hưởng lương theo cấp bậc ngành nghề và tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội.

Điều 2: - Quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp có:

- Thượng sĩ chuyên nghiệp

- Chuẩn úy chuyên nghiệp

- Thiếu úy chuyên nghiệp

- Trung úy chuyên nghiệp

- Thượng úy chuyên nghiệp

- Đại úy chuyên nghiệp

- Thiếu tá chuyên nghiệp

- Trung tá chuyên nghiệp

Để phân biệt với hệ thống quân hàm của sĩ quan chỉ huy, trên phù hiệu và phù cấp hiệu kết hợp của quân nhân chuyên nghiệp có một vạch vàng rộng 3mm ở sát mép chiều ngang phía dưới phù hiệu.

Điều 3: - Trong công tác, quân nhân chuyên nghiệp bất kỳ có cấp bậc quân hàm nào cũng phục tùng người sĩ quan chỉ huy trực tiếp của mình.

Điều 4: - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quy định cụ thể để thi hành quyết định này.

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng