Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 97-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1976 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC CHUYỂN THỊ XÃ PHÚC-YÊN, TỈNH VĨNH-PHÚ THÀNH THỊ TRẤN PHÚC-YÊN TRỰC THUỘC HUYỆN YÊN-LÃNG, TỈNH VĨNH-PHÚ.

 

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa;

Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Vĩnh-phú,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chuyển thị xã Phúc-yên, tỉnh Vĩnh-phú xuống thành thi trấn Phúc-yên trực thuộc huyện Yên-lãng; tỉnh Vĩnh-phú.

 

Điều 2. Ủy ban hành chính tỉnh Vĩnh-phú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

K.T. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trần Hữu Dực