Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 965/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC THI VÀ TUYỂN SINH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 683/TTr-SGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục và nội dung chi tiết của quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: http://www.baria-vungtau.gov.vn.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, LĨNH VỰC THI VÀ TUYỂN SINH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

1. Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển

- Thời gian giải quyết: Đăng ký xét tuyển: là 30 ngày kể từ ngày thông báo kế hoạch cử tuyển công khai, Lập danh sách người có đủ tiêu chuẩn dự tuyển: Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày xét tuyển, Thông báo kết quả xét duyệt: Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày xét tuyển, (theo Quyết định 408/QĐ-UBND ngày 25/02/2021)

Trình tự các bước thực hiện

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Công chức một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng (QLCL) xử lý hồ sơ (nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo kế hoạch cử tuyển công khai theo đúng quy định)

- Theo Kế hoạch của UBND tỉnh

- 1/2 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm

Bước 2

Chuyên viên Phòng QLCL tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, tổng hợp danh sách đủ điều kiện tham gia xét tuyển, dự thảo kết quả TTHC trình Trưởng phòng QLCL kiểm tra, xem xét.

03 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của công dân

- Xử lý trên phần mềm

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện, Dự thảo kết quả TTHC.

Bước 3

Trưởng phòng QLCL thẩm định lại hồ sơ, phê duyệt Danh sách người có đủ điều kiện tham gia xét tuyển, trình dự thảo kết quả TTHC lên Giám đốc Sở GDĐT phê duyệt.

01 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện, Dự thảo kết quả TTHC

Bước 4

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký phê duyệt kết quả TTHC, chuyển Văn thư phát hành và niêm yết, thông báo công khai Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo quy định và trình Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển của tỉnh để tổ chức xét tuyển theo quy định.

1/2 ngày làm việc

- Xử lý trên phần mềm

- Kết quả TTHC, Danh sách thí sinh đủ điều kiện.

Bước 5

Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển của tỉnh tổ chức xét tuyển theo quy định, thông báo kết quả xét tuyển cho các đơn vị và thí sinh được xét đi học theo chế độ cử tuyển, (chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày xét tuyển)

- Theo Kế hoạch của UBND tỉnh

- Kết quả TTHC, Danh sách thí sinh trúng tuyển đi học theo chế độ cử tuyển.

- Xử lý trên phần mềm

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định