Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU HỒI, SẮP XẾP, CHỈNH TRANG HỆ THỐNG CÁP VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Viễn thông, ngày 23/11/2009;

Căn cứ Chỉ thị số 52/CT-BTTTT, ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 33/TTr-STTTT, ngày 6/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021.

(Kèm theo Kế hoạch số 18/KH-STTTT ngày 6/4/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT. UBND tỉnh phụ trách VHXH;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- PVP. UBND tỉnh phụ trách VHXH;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, 3.16.02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/KH-STTTT

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THU HỒI, SẮP XẾP, CHỈNH TRANG HỆ THỐNG CÁP VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021

Căn cứ Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 – 2025;

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo thực hiện đúng Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông; Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng 2025.

Đảm bảo việc treo các loại cáp viễn thông đúng các quy định của pháp luật, quy định an toàn của ngành điện; đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông, cũng như hạn chế tối đa các sự cố làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật trong truyền tải điện, thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phối hợp thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông. Kế hoạch này là căn cứ cho các đơn vị, doanh nghiệp báo cáo cơ quan cấp trên bố trí nguồn lực (con người, kinh phí) để tổ chức thực hiện.

2. Yêu cầu

Việc thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông phải đảm bảo thực hiện đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng ngoại vi viễn thông

- QCVN 33:2019/BTTTT (ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các đơn vị chủ quản cột và các đơn vị sở hữu cáp có trách nhiệm chủ động phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện sắp xếp, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo viễn thông; hạn chế tối đa việc làm gián đoạn thông tin liên lạc và không gây ra sự cố lưới điện đang vận hành; Đảm bảo an toàn lao động, trật tự giao thông trong suốt quá trình thi công sắp xếp, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo viễn thông.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông

Các tuyến đường và thời gian thực hiện chi tiết tại các phụ lục kèm theo kế hoạch như sau:

Phụ lục : Danh mục tuyến đường thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021.

2. Nội dung thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông

- Loại bỏ và thu hồi cáp hỏng, cáp không sử dụng, cáp thuê bao vượt qua đường và măng sông, tủ/hộp cáp, bộ chia tín hiệu đã hư hoặc không còn sử dụng.

- Kéo căng, buộc gọn hệ thống dây cáp viễn thông, đưa vào gông gom.

- Sắp xếp cáp dự phòng, măng sông, tủ/hộp cáp treo trên cột theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng ngoại vi viễn thông - QCVN 33:2019/BTTTT.

- Duy tu, bảo dưỡng, gia cố, thay thế cột không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

- Đối với những tuyến cột trong khu vực đô thị có ít nhất 02 tuyến cáp (được lắp đặt trước khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng ngoại vi viễn thông

- QCVN 33:2019/BTTTT và quy định khác có liên quan được ban hành) đơn vị sở hữu cáp hoặc đơn vị sở hữu cột phải trang bị dây treo cáp, khuyên đỡ bỏ cáp chủ động thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 33:2019/BTTTT.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí của doanh nghiệp: Các đơn vị chủ quản cột và các đơn vị sở hữu cáp chủ động bố trí kinh phí để thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và bảo chất lượng, hiệu quả, tránh gây lãng phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai; chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, giám sát, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, chỉ đạo việc phối hợp giữa các đơn vị chủ quản cột và các đơn vị sở hữu cáp thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông; phê duyệt kế hoạch thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo của các doanh nghiệp.

- Chủ trì giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo; tổng hợp tồn tại, bất cập để có biện pháp phối hợp với các ngành giải quyết. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định.

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tổng hợp đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật.

2. Sở Công thương

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Vĩnh Long tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang mạng cáp treo.

- Hướng dẫn các đơn vị tham gia thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang cáp treo tuân thủ các quy định hiện hành theo chức năng quản lý ngành.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ trì giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế hạ tầng chủ động phối hợp và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thi công thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn mình quản lý.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý các đơn vị vi phạm quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn.

- Chỉ đạo các đơn vị, phòng liên quan phối hợp với các đơn vị quản lý giải quyết vướng mắc trong quá trình thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông tại địa bàn quản lý.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh

Rà soát các tuyến cáp của đơn vị mình, đối chiếu với các tuyến đường, phố tại Kế hoạch này, trường hợp có cáp của đơn vị mình thì phải chủ động phối hợp cùng các đơn vị sở hữu cáp trên tuyến để thực hiện thanh thải, chỉnh trang, bó gọn cáp treo viễn thông theo đúng kế hoạch.

5. Công ty Điện lực Vĩnh Long

- Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị chủ quản cột, đơn vị sở hữu cáp thực hiện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành điện, đảm bảo an toàn lưới điện trong quá trình thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo điện lực các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi các đơn vị chủ quản cột, đơn vị sở hữu cáp thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông.

- Chủ trì và giám sát việc đảm bảo an toàn lưới điện trong quá trình thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh.

6. Các đơn vị chủ quản cột

- Căn cứ các nội dung của Kế hoạch này, các đơn vị chủ quản cột chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với đơn vị sở hữu cáp thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông.

- Duy tu, bảo dưỡng, gia cố, thay thế cột không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

- Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông và sự kiểm tra, giám sát của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ trì thực hiện thanh thải, loại bỏ và thu hồi cáp hỏng, cáp không sử dụng, cáp vô thừa nhận.

7. Các đơn vị sở hữu cáp

- Chủ động phối hợp với các đơn vị chủ quản cột xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông; trong quá trình thi công, phải chấp hành nghiêm túc phương án thi công đã đề ra; tuân thủ sự điều hành của đơn vị chủ trì; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông và sự kiểm tra, giám sát của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho người trực tiếp thi công; đảm bảo không làm gián đoạn thông tin liên lạc của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan quốc phòng, an ninh và của khách hàng.

- Chủ động bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện công việc thi công thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo viễn thông.

- Sau khi thi công, các đơn vị phải tổ chức thu dọn các sợi cáp viễn thông đã cắt bỏ, không làm ảnh hưởng đến an toàn hành lang giao thông; không gây mất vệ sinh lòng đường, lề đường, tuyến phố; hạn chế sự ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân.

Trên đây là Kế hoạch thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long. Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBND các huyện/thị xã/thành phố;
- Viễn thông Vĩnh Long;
- Viettel Vĩnh Long;
- Cty TNHH TH Phương Nam;
- Chi nhánh Vĩnh Long - Cty CP Viễn thông FPT;
- Phòng tham mưu CA Vĩnh Long (phối hợp);
- Bộ Chỉ huy QS tỉnh VL (phối hợp);
- Các đơn vị có cáp treo viễn thông không có VP đại diện tại Vĩnh Long (thực hiện);
- Lưu: VT, BCXBBCVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thế Vinh