Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/QĐ-UB NGÀY 13/01/1992 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Nghị định số: 45/HĐBT ngày 27/02/1991 về việc tổ chức và hoạt động Công chứng Nhà nước;

Xét Tờ trình của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi Điều 4 Quyết định 08/QĐ-UB ngày 13/01/1992 về việc thành lập Phòng công chứng Nhà nước số 1 như sau:

Điều 4 (mới): Phòng Công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Lào Cai thực hiện các việc công chứng trên địa bàn thị xã Cam Đường và thị xã Lào Cai. Nội dung các việc công chứng theo thẩm quyền được quy định tại Điều 3 của Quyết định này.”

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Trưởng phòng Công chứng Nhà nước số 1 thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/5/1994.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Lâm