Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 956/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, phân công sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và tiếp tục phụ trách xã đã đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Công văn số 1239/UBND-NNTN ngày 23/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất các xã chỉ đạo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại Công văn số 62/VPĐP-NV ngày 09/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công sở, ban, ngành, đơn vị phụ trách xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020; cụ thể như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước;

3. Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan chỉ đạo các xã nêu trên xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí cụ thể, nhằm đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; đồng thời tiếp tục phụ trách các xã và thực hiện các nhiệm vụ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 08/3/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đầm Dơi, Cái Nước và Thới Bình căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Phó Văn phòng UBND tỉnh (Q);
- UBND xã: Tân Trung, Thạnh Phú và Hồ Thị Kỷ;
- Báo, Đài, CTTĐT, TTCB-TH;
- Phòng NN-TN;
- Lưu: VT. Tr 77/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Sử