Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 952/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG VÀ TÔN VINH “CÔNG DÂN DANH DỰ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 351/TTr-SNV ngày 07 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng và tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG VÀ TÔN VINH “CÔNG DÂN DANH DỰ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 952 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh

Danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” là hình thức tôn vinh cao quý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cho các cá nhân là người Việt Nam nhưng không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc người nước ngoài có thành tích đặc biệt xuất sắc, có đủ điều kiện quy định tại Quy chế này.

Quy chế này quy định về đối tượng, thẩm quyền, điều kiện, thủ tục xét tặng tôn vinh Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng

Cá nhân là người Việt Nam nhưng không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

Người nước ngoài đã và đang sinh sống hoặc lao động, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc công tác tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

Điều 3. Tiêu chuẩn, nguyên tắc xét tặng

1. Tiêu chuẩn xét tặng: Cá nhân được xét tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển hoặc mở rộng, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, quan hệ hợp tác quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế vì mục tiêu hòa bình, tiến bộ xã hội.

+ Đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: có những đóng góp lớn về công sức, tài sản giúp đỡ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Đối với phát triển quan hệ đối ngoại: có những đóng góp xây dựng trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao uy tín, vị thế trong nước, quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nguyên tắc xét tặng: Mỗi cá nhân chỉ được tôn vinh Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế một lần, không áp dụng hình thức truy tặng.

Điều 4. Quy trình xét tặng và thẩm quyền khen thưởng

1. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giới thiệu và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” và chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai, báo cáo thành tích đề nghị các cấp xét tôn vinh.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ:

a) Phối hợp, lấy ý kiến của Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thẩm định hồ sơ, báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét;

b) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy;

c) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng thưởng.

Điều 5. Hồ sơ đề nghị xét tặng

Hồ sơ đề nghị xét tặng gửi về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) (02 bộ), gồm:

1. Văn bản của tổ chức đề nghị xét tặng;

2. Tóm tắt thành tích cá nhân được đề nghị xét tặng (do tổ chức đề nghị xét tặng thực hiện);

3. Các văn bản khác có liên quan (nếu có).

Điều 6. Hình thức trao tặng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” theo nghi thức đối ngoại của tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Cá nhân được tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” được tặng Bằng công nhận, huy hiệu và được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Danh sách các cá nhân được tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” sẽ được công bố trên cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và một số địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Thu hồi danh hiệu

1. Người đã được tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” nếu vi phạm Khoản 2, Điều 3 Quy chế này thì sẽ bị thu hồi danh hiệu.

2. Tổ chức, cá nhân khi có vi phạm thì các cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, xem xét, quyết định.

3. Căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền, trong thời gian 15 ngày, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi danh hiệu; Phối hợp với các địa phương, đơn vị thu hồi Bằng chứng nhận, hiện vật và huy hiệu, xóa tên trong Sổ vàng truyền thống của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, các tổ chức kinh tế, xã hội liên quan có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện.

2. Giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu, phối hợp giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

3. Các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền các cá nhân được tôn vinh “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”.

4. Trong quá trình thực hiện các địa phương, đơn vị nếu phát hiện có những vấn đề chưa phù hợp hoặc những vấn đề mới cần bổ sung, sửa đổi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, sửa đổi kịp thời./.