Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 21-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số: 21-CT/TW ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới;

Căn cứ Công văn số: 247-CV/BCSĐ ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Công văn số: 2078-CV/TU ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 896/TTr-LĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số: 21-CT/TW ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 21-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong việc thực hiện công tác phụ nữ, phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ trong tình hình mới.

- Tăng cường phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các địa phương, cơ quan, tổ chức với các cấp Hội Phụ nữ bảo đảm cho các cấp Hội tham gia xây dựng chính quyền, đảm nhiệm một số nhiệm vụ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền quán triệt, triển khai Chỉ thị số: 21-CT/TW của Ban Bí thư tới toàn thể cán bộ, đảng viên và trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo.

- Các nội dung kế hoạch phải bám sát các yêu cầu của Chỉ thị: 21-CT-TW, chỉ đạo của Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác phụ nữ và bình đằng giới.

2. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đằng giới; tập trung tuyên truyền các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đằng giới; việc triển khai Chỉ thị số: 21-CT/TW; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đằng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em bảo đảm liên thông, tinh gọn, hiệu quả. Rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia quản lý; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp điều kiện địa phương, đơn vị từng bước giảm dần khoảng cách giới. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho nữ đại biểu dân cử.

4. Tăng cường phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành và địa phương, đơn vị, xác định rõ nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu Nghị quyết số: 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư. Tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với khoa học, công nghệ; khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ; thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lồng ghép công tác bình đằng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của đơn vị, địa phương tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

5. Rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới đảm bảo phù hợp với Hiến pháp và thực tiễn thi hành pháp luật.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bình đằng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

7. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương chính sách, pháp luật liên quan tới phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Kịp thời tham mưu kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; đôn đốc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các địa phương, đơn vị đảm bảo tinh gọn có hiệu quả. Tăng cường các hoạt động liên ngành trong thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo làm cơ sở đề xuất việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan đơn vị, địa phương và các chính sách liên quan đến lao động nữ; thống kê số liệu tách biệt giới trên các lĩnh vực tại các địa phương đơn vị.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đặc biệt những nơi sử dụng nhiều lao động nữ.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn cán bộ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cho nhiệm kỳ tiếp theo, nâng tỷ lệ nữ được bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước. Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về tuổi bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Hằng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học đảm bảo tỷ lệ thích đáng phụ nữ được cử tham gia.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa, chuyên đề; chú trọng giáo dục sớm, giáo dục tiền hôn nhân; phòng, chống các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại liên quan đến học sinh, sinh viên nữ.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các hoạt động giáo dục đời sống gia đình tại Trung tâm Học tập cộng đồng kết hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở.

4. Sở Y tế

Tăng cường các hoạt động tập huấn, truyền thông về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chủ động đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Thực hiện lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch của Ngành Y tế.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Rà soát, đánh giá việc đảm bảo quyền của phụ nữ trong thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức các hoạt động giáo dục đời sống gia đình tại Trung tâm Học tập cộng đồng kết hợp với các thiết chế văn hóa. Lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ vào sinh hoạt văn hóa thôn, làng, tổ dân phố hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

6. Sở Tư pháp

- Rà soát, kiểm tra việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, Luật Hôn nhân và Gia đình và Luật Bình đẳng giới; đề xuất sửa đổi các quy định của hương ước, quy ước không phù hợp, phân biệt đối xử với phụ nữ.

- Trợ giúp pháp lý đối với phụ nữ là nạn nhân của việc phân biệt đối xử và bạo lực gia đình (thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý). Đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ.

7. Công an tỉnh

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số: 21-CT/TW trong Ngành Công an. Chỉ đạo lực lượng chức năng, Công an các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực trẻ em, môi giới hôn nhân bất hợp pháp, bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; khuyến khích đối với doanh nghiệp thành lập mới do phụ nữ làm giám đốc, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ.

- Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính hỗ trợ phụ nữ trong việc thành lập và hoạt động của các tổ hợp tác, nhóm liên kết do phụ nữ làm chủ.

- Trong công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, giai đoạn phải đảm bảo lồng ghép giới vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, xây dựng cơ chế để Hội Phụ nữ các cấp tham gia đảm nhiệm một số nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội.

9. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phối hợp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

10. Các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới, gia đình và trẻ em; việc thực hiện Nghị quyết số: 11-NQ/TW, Chỉ thị số: 21-CT/TW; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo.

11. Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số: 21-CT/TW tại cơ quan, đơn vị; phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết số: 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó tập trung hỗ trợ phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tham gia quản lý, khởi nghiệp; bảo đảm hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp; rà soát, triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới khi sinh, bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy bình đằng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Kiện toàn, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW. Tăng cường công tác phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em. Tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách địa phương liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em. Nghiên cứu, bố trí hội viên tham gia làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về công tác phụ nữ, bình đẳng giới và trẻ em ở cơ sở.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai hiệu quả Chỉ thị số: 21/CT-TW. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, chuyên nghiệp; tích cực tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Trên đấy là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số: 21-CT/TW ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Định kỳ hằng năm trước ngày 15 tháng 11, các đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp)./.