Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 946/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, trên cơ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hà Tĩnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện việc quản lý xây dựng và phát triển Khu kinh tế Vũng Áng và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quy chế hoạt động, quy hoạch và tiến độ thực hiện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình quốc huy; có trụ sở làm việc, có biên chế, có kinh phí hoạt động sự nghiệp và có vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; là đầu mối kế hoạch và ngân sách được cân đối riêng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 27 Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;

2. Các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được quy định tại Điều 28, Điều 29 Quy chế hoạt động Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh gồm:

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh có Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; một số Phó Trưởng ban, một số Ủy viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh có bộ máy giúp việc theo quy định tại Điều 28 Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ, gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các phòng chuyên môn.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tùy theo yêu cầu phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh trình về tổ chức bộ máy để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định theo thẩm quyền.

2. Biên chế:

Biên chế của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chuyên trách và biên chế của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn là biên chế quản lý nhà nước.

Biên chế của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định theo các quy định của pháp luật về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 4. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 160/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Hà Tĩnh.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Các Vụ: ĐP, KTTH, TH, VPBCS Đảng, Công báo;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng