Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/QĐ-UBND

 Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀ THÔNG TIN, TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 775/SKHĐT-XTĐT ngày 02 tháng 4 năm 2018 về việc công bố thông tin dự án Cơ sở chế biến thủy, hải sản tại xã Hải Dương; Công văn số 838/SKHĐT-XTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2019 về việc công bố thông tin dự án Trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao tại xã Hương Bình; Công văn số 846/SKHĐT-XTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2019 về việc công bố thông tin các Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020 (phụ lục bổ sung danh mục và thông tin các dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm).

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm đăng tải thông tin các dự án được phê duyệt trên Cổng Thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà rà soát hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi nghiên cứu đầu tư các dự án, thực hiện điều chỉnh các quy hoạch có liên quan đối với các khu đất kêu gọi đầu tư phù hợp với mục tiêu và quy mô của dự án; cập nhật các khu đất nghiên cứu thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Điều 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phan Ngọc Thọ

 

BỔ SUNG DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Mục tiêu

Quy mô dự án

Hình thức đầu tư

1

Trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao

Xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Xây dựng tổ hợp các công trình phục vụ chăn nuôi với quy mô 12.000 con heo.

- Quy trình chăn nuôi và hệ thống xử lý phân, nước thải theo Quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khoảng 10-15ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; nếu có 02 nhà đầu tư trở lên đăng ký, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định

2

Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Cung cấp nguồn rau quả sạch đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, Cung ứng vào các chuỗi phân phối khó tính như siêu thị, nhà hàng, khách sạn… tại thành phố Huế và hướng đến mở rộng sản phẩm ra thị trường ngoại tỉnh và xuất khẩu

Khoảng 2,2ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; nếu có 02 nhà đầu tư trở lên đăng ký, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định

3

Cơ sở chế biến thủy hải sản

Thai Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thu mua nguyên liệu thủy sản khai thác từ vùng biển và đầm phá thị xã Hương Trà.

- Chế biến thủy sản phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

 

Khoảng 0,17ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; nếu có 02 nhà đầu tư trở lên đăng ký, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN