Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 94-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LẠI THÀNH VIÊN CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO THỦ ĐÔ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào quyết định số 238-CP ngày 04-11-1974 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng và cải tạo thủ đô Hà Nội; (1)
Theo đề nghị của đồng chí Trưởng ban Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng và cải tạo thủ đô Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phân công lại các thành viên của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng và cải tạo thủ đô Hà Nội như sau:

1. Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Trưởng ban thay đồng chí Đỗ Mười thôi giữ trách nhiệm này.

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát kiêm chức Chủ nhiệm “đồ án thiết kế quy hoạch tổng thể về xây dựng và cải tạo thủ đô Hà Nội”.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Hựng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, làm ủy viên Ban thay đồng chí Nguyễn Văn Biên thôi giữ trách nhiệm này.

3. Đồng chí Lê Ngọc Hiền, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện Bộ Quốc phòng, làm ủy viên Ban thay đồng chí Phùng Thế tài thôi giữ trách nhiệm này.

Điều 2. – Cử các đồng chí sau đây làm Phó chủ nhiệm “đồ án thiết kế quy hoạch tổng thể về xây dựng và cải tạo thủ đô Hà Nội”, giúp việc đồng chí Chủ nhiệm:

1. Đồng chí Lã Hữu Kỹ, kỹ sư quy hoạch đô thị,Viện trưởng Viện quy hoạch Hà Nội,

2. Đồng chí Đàm Trung Phường, kiến trúc sư, Phó viện trưởng Viện xây dựng đô thị - nông thôn, Bộ Xây dựng.

Điều 3. – Các đồng chí Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đồng chí trong danh sách kể trên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

(1) In trong Phụ lục công báo năm 1974 – số 11 – trang 209.