Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 937/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐỐI VỚI 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 952/TTr-SKHĐT ngày 23 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã (quy trình s 135, 136, 137) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện niêm yết, thông tin đến tổ chức, cá nhân được biết.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện bãi bỏ quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phn mm Hệ thng thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục KSTT-VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT, UBND các huyện, thành phố;
- Phòng KSTT, TTPVHCC;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT. HCT

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 937/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố Danh mục TTHC

Quy trình số

1

Hỗ trợ chính sách khuyến khích thành lập mới hợp tác xã.

Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

135

2

Hỗ trợ trang thiết bị, văn phòng làm việc.

136

3

Hỗ trợ tiền thuê lao động trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc ở hợp tác xã.

137