Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/1998/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 2 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V DUYỆT ĐƠN GIÁ BIỂN SỐ NHÀ

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ban hành ngày 20/3/1996;

- Căn cứ pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp ngày 25/6/1996;

- Căn cứ Quyết định số 4862/QĐ-UB ngày 10/12/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy chế quản lý, đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Đà Nẵng;

- Xét đề nghị của Liên ngành Tài chính-Vật giá và Địa chính-Nhà đất tại Tờ trình số 05/TT-LS ngày 22/12/1997, của Sở Địa chính-nhà đất tại Công văn số 30/CV-ĐCNĐ ngày 12/2/1998;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho phép Sở Địa chính-Nhà đất thành phố Đà Nẵng được tổ chức thu tiền của các tổ chức và hộ gia đình là chủ sở hữu, chủ sử dụng nhà để thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà theo quy cách, cấu tạo biển số và đơn giá như sau:

- Chất liệu: Tôn tráng kẽm, sơn thường.

- Màu sắc biển số: Nền xanh lam sẫm, chữ số màu trắng, đường viền màu trắng.

- Loại biển số và kích thước: Thực hiện theo Điều 18 và 19

Quy chế quản lý đánh số và gắn biển, số nhà kèm theo Quyết định 4862/QĐ-UB ngày 10/12/1997.

- Đơn giá thống nhất để thu tiền: 12.500đ/1 biển số (mười hai ngàn năm trăm đồng/một biển số). Đơn giá này dã tính chi phí nhân công và vật liệu để gắn biển số.

Điều 2: - Sở Địa chính-Nhà đất thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ngành và địa phương liên quan để tiến hành triển khai kế hoạch chỉnh sửa, đánh số nhà và gắn biển số nhà theo đúng Quy chế hiện hành của UBND thành phố Đà Nẵng. Việc thu, chi để đánh số, làm biển số và gắn biển số nhà, Sở Địa chính-nhà đất phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý tài chính.

- Sở Tài chính-Vật giá làm thủ tục giải quyết cho Sở Địa chính-Nhà đất được tạm ứng từ ngân sách thành phố 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) thực hiện đánh số, làm biển số và gắn biển số nhà; đồng thời có trách nhiệm thu hồi tạm ứng và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thu-chi của Sở Địa chính -Nhà đất thành phố bảo đảm theo đúng quy định Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Sở Địa chính- Nhà đất, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan và hộ gia đình liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND TP (để b/c);
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch;
- Các Sở. ban. Ngành, Hội đoàn thể;
- Lưu VT, KTTH, KTN, TH.

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÓ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm