Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 935 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2007/QĐ – UBND NGÀY 30/01/2007 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LAI CHÂU

Căn cử Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/1 1/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Phụ lục giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định giá tính thuế tài nguyên; cụ thể như sau:

1. Phụ lục giá tính thuế tài nguyên đã ban hành:

STT

NHÓM TÀI NGUYÊN

ĐVT

Mức giá (đồng)

III

LÂM SẢN

 

 

1

Gỗ tròn các loại

 

 

 

- Nhóm III, IV

M3

1.500.000

2. Nay sửa lại phụ lục giá tính thuế tài nguyên trên như sau:

STT

NHÓM TÀI NGUYÊN

ĐVT

Mức giá (đồng)

III

LÂM SẢN

 

 

1

Gỗ tròn các loại

- Nhóm III, IV

M3

1.500.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết đinh số 01/2007/QĐ - UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định giá tính thuế tài nguyên.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên & môi trường, Cục Thuế tỉnh, Công nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng