Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 934/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải th đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 105/TTr-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 717/TTr-SNV ngày 02 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Sáp nhập phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng Sở;

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi sắp xếp gồm:

a) Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

- Phòng Khoáng sản - Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu;

c) Văn phòng;

d) Thanh tra;

đ) Tổ chức trực thuộc Sở:

- Chi cục Quản lý đất đai (không tổ chức phòng thuộc Chi cục);

- Chi cục Biển và Hải đảo (không tổ chức phòng thuộc Chi cục);

- Chi cục Bảo vệ môi trường (không tổ chức phòng thuộc Chi cục);

e) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

- Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (không tổ chức phòng thuộc trung tâm);

- Trung tâm Phát triển quỹ đất;

- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định; chỉ đạo việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các quy chế quản lý, điều hành theo quy định hiện hành.

3. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các phòng và tương đương thuộc Sở phù hợp với cơ cấu tổ chức mới; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định có liên quan thuộc thẩm quyền, đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành hoạt động của Sở theo đúng quy định của pháp luật.

4. Quyết định sắp xếp, phân bổ biên chế, bố trí nhân sự đồng bộ với cơ cấu tổ chức mới theo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành; đảm bảo số lượng biên chế, số người làm việc tối thiểu và nhân sự cấp phó các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Triển khai rà soát vị trí việc làm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thm định) phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm của Sở theo cơ cấu tổ chức mới, tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

Điều 3. Bãi bQuyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HM, KN, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân