Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG TIÊU CHÍ 18.3 TRONG BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/TU ngày 20/11/2018 của Tỉnh ủy Phú Thọ về ban hành hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 33/TTr-SNN ngày 01/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tiêu chí 18.3 về Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 thành: Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”.

 (Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn đối với nội dung tiêu chí 18.3 về Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, các đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- BCĐTW các CTMTQG (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- VPĐP NTM Trung ương;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ và các đoàn thể thuộc tỉnh;
- VP Tỉnh ủy và các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- PCVP;
- NCTH;
- Lưu: VT, KT6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang