Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 927-QĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1974 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƯỚC PHỤ MÁY BAY CÁC LOẠI BƯU PHẨM ĐI VƯƠNG QUỐC LÀO

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ nghị định số 121-CP ngày 20-8-1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Hiệp định bưu chính và điện chính ký kết giữa Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủ liên hiệp dân tộc lâm thời Vương quốc Lào ngày 15-10-1974;
Theo đề nghị của Cục bưu chính và phát hành báo chí.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay tạm thời quy định cước phụ máy bay các loại bưu phẩm đi Vương quốc Lào như sau:

- Thư, bưu thiếp, mỗi 5 gam: 0,20đ

- Bưu phẩm khác, mỗi 25 gam: 0,30đ

Điều 2: Quyết định này thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 1974.

Điều 3: Các ông Cháng Văn phòng, Cục trưởng Cục bưu chính và phát hành báo chí, Vụ trưởng Vụ kế toán thống kê, Giám đốc Trung tâm bưu điện Hà Nội, Giám đốc Sở bưu điện Hải phòng, Trưởng ty bưu điện các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
 
 

 
Vũ Văn Quý