Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN (GIAI ĐOẠN III)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 56/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 33/BC-STC ngày 22 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Trung tâm Dạy nghề huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn III).

- Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian khởi công: Tháng 5 năm 2012.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư (đồng)

Nguồn

Được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Chương trình MTQG

4.416.056.000

4.090.800.000

325.256.000

2. Chi phí đầu tư (đồng)

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

4.548.767.878

4.416.056.000

Xây lắp + Thiết bị

4.016.896.013

3.952.560.000

Chi phí quản lý dự án

98.892.297

89.902.000

Chi phí tư vấn

336.149.025

313.016.000

Chi khác

92.808.904

60.578.000

Dự phòng

4.021.639

0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư (đồng)

Nội dung

Công trình giao đơn vị khác quản lý

Tổng số

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

4.416.056.000

4.416.056.000

- Tài sản cố định

4.416.056.000

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Có trách nhiệm thanh quyết toán và tất toán nguồn vốn chi phí đầu tư xây dựng công trình là: 4.416.056.000 đồng.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 17 tháng 02 năm 2014:

+ Số vốn đã thanh toán: 4.090.800.000 đồng.

+ Tổng số còn được thanh toán: 325.256.000 đồng, trong đó:

- Số nợ phải thu: 4.963.000 đồng.

- Tổng số nợ phải trả: 330.219.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Trung tâm Dạy nghề huyện Chợ Mới có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng, duy tu bảo dưỡng công trình theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí đầy đủ số vốn còn nợ để chủ đầu tư thanh toán cho hạng mục dự án hoàn thành.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CHI TIẾT TÌNH HÌNH CÔNG NỢ
CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 926/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: VNĐ

STT

Tên đơn vị

Nội dung chi phí

Giá trị quyết toán

Số đã thanh toán

Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán

Số phải thanh toán

Số phải thu

1

Liên danh Công ty TNHH XD 68 và Công ty CP XD Thăng Long

Xây dựng

3.952.560.000

3.738.734.000

213.826.000

 

2

Công ty TNHH Hợp Nhất

Khảo sát lập BCKTKT

200.206.000

140.000.000

60.206.000

 

3

Công ty CP kiến trúc Bắc Kạn

Thẩm tra TKKTTC+DT

14.252.000

 

14.252.000

 

4

Công ty CP TVXD 3-2

Giám sát thi công

92.681.000

81.000.000

11.681.000

 

5

Công ty Bảo hiểm MIC Thái Nguyên

Bảo hiểm công trình

11.324.000

11.324.000

 

 

6

Ban QLCDA XDCB Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

QLDA+lựa chọn nhà thầu

95.779.000

100.742.000

 

4.963.000

7

Trung tâm QH và KĐ chất lượng XD Bắc Kạn

Kiểm định chất lượng công trình

31.969.000

19.000.000

12.969.000

 

8

Sở Tài chính Bắc Kạn

Thẩm tra quyết toán

17.285.000

 

17.285.000

 

 

Cộng

 

4.416.056.000

4.090.800.000

330.219.000

4.963.000