Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 926/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TIẾP TỤC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ Ở TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG; HỖ TRỢ TÁC PHẨM BÁO CHÍ CHẤT LƯỢNG CAO Ở ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Xét đề nghị của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tại tờ trình số 639/TTr-ĐCT ngày 10 tháng 4 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt "Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học - Nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2006 - 2010" với những nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu:

a) Hỗ trợ các hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh, múa, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học - Nghệ thuật địa phương cho các đề tài phản ánh:

- Về lịch sử, về các thời kỳ kháng chiến cứu nước, truyền thống văn hoá dân tộc.

- Công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong xã hội, của thời đại.

- Thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số.

b) Hỗ trợ sáng tạo để có những tác phẩm công trình có chất lượng cao; hỗ trợ tác phẩm, công trình có chất lượng cao nhưng chưa được đầu tư.

c) Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương tập trung vào các đề tài lớn:

- Về Đảng, Bác Hồ, các anh hùng dân tộc; phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ánh kịp thời, sâu sắc các sự kiện chính trị đặc biệt, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc tại địa phương; về lịch sử cách mạng, kháng chiến trong đó chú trọng vào cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở địa phương.

- Về đoàn kết dân tộc; công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn; xoá đói giảm nghèo; về con người mới, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh, chính trị ở địa phương...; về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu niên, nhi đồng.

2. Cơ chế hỗ trợ:

Hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí theo cơ chế Nhà nước đặt hàng thông qua các Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành trung ương; hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật cho các địa phương thông qua các Hội Văn học - Nghệ thuật địa phương và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam; hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương thông qua các Hội Nhà báo ở địa phương.

3. Các biện pháp thực hiện:

a) Phổ biến đầy đủ cho các hội viên hoạt động ở các Hội Văn học - Nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và địa phương chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước về hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí.

b) Thường xuyên tổ chức các trại sáng tác, các cuộc triển lãm, hội thảo nhằm kịp thời phổ biến kinh nghiệm, kiến thức mới nhằm nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho các hội viên. Đặc biệt chú trọng quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho các hội viên trẻ có triển vọng, hội viên người dân tộc.

c) Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn hỗ trợ văn nghệ sĩ về cơ sở vật chất, tinh thần trình cấp có thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong việc xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá, kiểm tra, giám sát các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí.

4. Kinh phí thực hiện:

Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học - Nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010 với tổng kinh phí dự kiến là 210.000.000.000 đồng (hai trăm mười tỷ đồng), trong đó:

a) Hỗ trợ hoạt động sáng tạo đối với của các Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành, báo chí ở Trung ương là 98,5 tỷ đồng.

b) Hỗ trợ hoạt động sáng tạo đối với các Hội Văn học - Nghệ thuật địa phương là 84 tỷ đồng.
c) Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với các Hội Nhà báo địa phương là 27,5 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Bộ Văn hóa - Thông tin:

a) Chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương hướng dẫn thực hiện các nội dung Đề án được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

c) Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ ở Trung ương và địa phương; kiến nghị các hình thức khen thưởng thích hợp đối với các tác phẩm xuất sắc lên Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì thống nhất với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hoá - Thông tin bố trí kinh phí hỗ trợ trong dự toán chi phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí được hỗ trợ theo các chế độ tài chính hiện hành.

b) Hàng năm chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ.

3. Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam:

a) Làm đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm ở Trung ương và địa phương; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các quy định về hỗ trợ ở Trung ương và địa phương theo các quy chế, quy định hiện hành.

b) Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo nghiệp vụ các chuyên ngành, các trại sáng tác cho các hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật, báo chí ở địa phương.

c) Hàng năm tổng kết, đánh giá và kịp thời phát hiện khó khăn vướng mắc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tốt kế hoạch hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí hàng năm theo đúng các quy định hiện hành; tạo điều kiện cho các Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTQLH các Hội Văn hoá - Nghệ thuật Việt Nam;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- Các Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành TW;
- Các hội Văn học - Nghệ thuật địa phương;
- Các hội Nhà báo địa phương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng