Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 914/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ BẮC NINH ĐỂ XÂY DỰNG BIỂN BIỂU TRƯNG THÀNH PHỐ BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc duyệt diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 nam (2006-2010) tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: Phòng quản lý đô thị thành phố Bắc Ninh tại đơn xin giao đất ngày 10/02/2006; UBND phường Đại Phúc tại công văn số 18/CV-UB ngày 25/4/2006, UBND phường Thị Cầu tại công văn số 67A/CV-UB ngày 24/4/2006; UBND xã Võ Cường tại công văn số 25B/CV-UBND ngày 25/4/2006, UBND thành phố Bắc Ninh tại công văn số 659/CV-UB ngày 18/5/2006; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 79/TT-QHKH ngày 23/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 293,0m2 đất, gồm: Đất nông nghiệp 245,0m2; đất đã thu hồi thuộc dự án xây dựng khu dịch vụ tổng hợp và xây nhà ở để bán của Công ty Anh Trí 48,0m2, tại xã thành phố Bắc Ninh (phường Đại Phúc 48,0m2, phường Thị Cầu 120,0m2, xã Võ Cường 125,0m2) và giao cho phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Ninh xây dựng Biển biểu trưng thành phố Bắc Ninh.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/2000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bắc Ninh theo chức năng hướng dẫn phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Ninh trình duyệt thu hồi đất của các hộ gia dình cá nhân; thực hiện bồi thường khi thu hồi đất và tổ chức bàn giao khu đất trên thực địa theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh, UBND phường Đại Phúc, UBND phường Thị Cầu; UBND xã Võ Cường và các hộ có đất thu hồi căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 

 
Bùi Vĩnh Kiên