Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 911/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2010

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội đến năm 2010, định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020;
Xét đề nghị của Sở Thương mại và Du lịch tại Văn bản số 176 /TT-TM ngày 26 tháng 6 năm 2006 kèm theo Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Bắc Ninh đến năm 201
0,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 73/2003/QĐ-UB ngày 25/8/2003. Cụ thể như sau :

1.1 Điều chỉnh 41( bốn mươi mốt) điểm cụ thể còn lại trong Quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 73/2003/QĐ-UB thành số lượng các cửa hàng xăng dầu được bố trí quy hoạch trên các tuyến đường.

1.2 Bổ sung quy hoạch 13 cửa hàng xăng dầu; Quy hoạch số lượng cửa hàng xăng dầu đến năm 2010 sau khi bổ sung : 134 cửa hàng. Cụ thể :

Cửa hàng loại I, bổ sung : 01 cửa hàng; năm 2010 : 7 cửa hàng;

Cửa hàng loại II, bổ sung : 12 cửa hàng; năm 2010 : 39 cửa hàng;

Cửa hàng loại III, bổ sung : 0 cửa hàng; năm 2010 : 88 cửa hàng.

Phân bố các cửa hàng trên các tuyến đường theo Phụ lục đính kèm.

1.3 Cửa hàng xăng dầu tại các Khu công nghiệp tập trung và cửa hàng xăng dầu trên các tuyến đưòng mới theo Quy hoạch Giao thông giai đoạn 2005-2020 chưa thi công sẽ được bổ sung theo đúng các quy định pháp luật.

Điều 2. Các Sở Thương mại và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, Thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ :

Tổ chức triển khai thực hiện đúng Quy hoạch đã được phê duyệt.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý các hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh.

Kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt đông kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở : Thương mại và Du lịch, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, Thành phố các cơ quan có liên quan và các tổ chức cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Trần Văn Tuý


 

PHỤ LỤC

Kèm theo Quyết định số 911 /QĐ- UBND ngày 6 /7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh

TT

Tuyến đường

Số CH theo QH được duyệt ( QĐ số 73/2003/QĐ-UB)

Số cửa hàng hiện có

Các điểm QH còn lại điều chỉnh thành QH theo tuyến đường

Bổ sung Quy hoạch

Tổng số CH sau khi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

1

Quốc lộ 1A

15

15

0

0

15

2

Quốc lộ 1B

4

1

3

0

4

3

Q. lộ 18 cũ

12

12

0

1

13

4

Q. lộ 18 mới

4

0

4

0

4

5

Q.lộ 38

11

11

0

2

13

6

Tỉnh lộ 280

5

3

2

1

6

7

Tỉnh lộ 281

5

4

1

0

5

8

Tỉnh lộ 282

13

12

1

2

15

9

Tỉnh lộ 283

2

1

1

1

3

10

Tỉnh lộ 284

2

0

2

0

2

11

Tỉnh lộ 285

3

0

3

0

3

12

Tỉnh lộ 286

6

6

0

2

8

13

Tỉnh lộ 270

4

2

2

0

4

14

Tỉnh lộ 271

6

3

3

1

7

15

Tỉnh lộ 291

4

1

3

1

5

16

Tỉnh lộ 295

7

7

0

1

8

17

Đg.liên xã

18

2

16

0

18

18

Bến xe trung tâm T.Phố

0

0

0

1

1

 

Tổng cộng

121

80

16

13

134

L. 26