Hệ thống pháp luật

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND HUYỆN CỦ CHI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2007/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 21 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG 60% PHÍ DỊCH VỤ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG ĐỂ CHI CHO MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ VÀ CHI HỖ TRỢ, BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN BỘ PHẬN PHỤC VỤ TRỰC TIẾP.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND, ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007;

Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải quyết cho UBND các xã, thị trấn trích 60% kinh phí trong phí dịch vụ hành chính thực hiện mô hình một cửa liên thông từ xã đến huyện giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn của xã, thị trấn, để chi mua sắm trang thiết bị và chi hỗ trợ, bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên bộ phận phục vụ trực tiếp cho công tác này. Tỷ lệ chi cụ thể cho các khoản mua sắm trang thiết bị và chi hỗ trợ, bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên bộ phận phục vụ trực tiếp do Ủy ban nhân dân xã - thị trấn quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thường trực BCĐ Cải cách hành chính huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT.HU;
- TT.HĐND huyện;
- TT.UBND huyện;
- Ban Chỉ đạo CCHC huyện;
- Phòng TC_KH huyện;
- TT.Đảng ủy - HĐND- UBND các xã - thị trấn;
- Lưu: VT, TMHoàng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/TT
Lê Minh Tấn

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 91/2007/QĐ-UBND sử dụng 60% phí dịch vụ dịch vụ hành chính thực hiện mô hình một cửa liên thông để chi cho mua sắm trang thiết bị và chi hỗ trợ, bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên bộ phận phục vụ trực tiếp trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

  • Số hiệu: 91/2007/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 21/08/2007
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Lê Minh Tấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 14/11/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản