Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 904/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Tiếp theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính sau khi được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

a) Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Đề nghị giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 21 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xuống còn 18 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể:

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc xuống còn 01 ngày;

+ Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 05 ngày xuống còn 03 ngày.

- Lý do: Quy định thời hạn giải quyết 21 làm việc không kể thời gian bổ sung là chưa hợp lý, mất nhiều thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân.

b) Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi điểm c Khoản 1 và điểm b Khoản 3 Điều 35 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Giảm bớt thời gian chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;

- Tăng cường trách nhiệm đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

a) Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Đề nghị giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 21 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xuống còn 18 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể:

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc xuống còn 01 ngày;

+ Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 05 ngày xuống còn 03 ngày.

- Lý do: Quy định thời hạn giải quyết 21 làm việc không kể thời gian bổ sung là chưa hợp lý, mất nhiều thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân.

b) Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi điểm c Khoản 1 và điểm b Khoản 3 Điều 35 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Giảm bớt thời gian chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;

- Tăng cường trách nhiệm đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.