Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Tiếp theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Phương án đơn giản hóa 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

1. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

a) Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết: đề nghị giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ là chưa hợp lý, mất nhiều thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân.

b) Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 56 của Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Giảm bớt thời gian chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường trách nhiệm đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

2. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

a) Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết: đề nghị giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ là chưa hợp lý, mất nhiều thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân.

b) Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 56 của Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Giảm bớt thời gian chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường trách nhiệm đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

3. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

- Về thời hạn giải quyết: đề nghị giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Quy định thời hạn giải quyết 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ là chưa hợp lý, mất nhiều thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân.

b) Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 56 của Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Giảm bớt thời gian chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường trách nhiệm đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

4. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

- Về thời hạn giải quyết: đề nghị giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ là chưa hợp lý, mất nhiều thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân.

b) Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 56 của Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Giảm bớt thời gian chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường trách nhiệm đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

5. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

- Về thời hạn giải quyết: đề nghị giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ là chưa hợp lý, mất nhiều thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân.

b) Kiến nghị thực thi

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 56 của Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Giảm bớt thời gian chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường trách nhiệm đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.