Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 33/LĐTB&XH-BTXH ngày 03 tháng 01 năm 2012, số 88/LĐTB&XH-BTXH ngày 10 tháng 01 năm 2012, số 4558/LĐTBXH-BTXH ngày 22 tháng 12 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 01/TTr-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản số 481/BTC-NSNN ngày 11 tháng 01 năm 2012, số 593/BTC-NSNN ngày 13 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 9.879 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2012, cụ thể:

- Tỉnh Lai Châu: 2.034 tấn gạo.

- Tỉnh Kon Tum: 390 tấn gạo.

- Tỉnh Bình Định: 2.000 tấn gạo.

- Tỉnh Thanh Hóa: 1.060 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Nam: 2.000 tấn gạo.

- Tỉnh Phú Yên: 395 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Lắk: 2.000 tấn.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói. Trường hợp sử dụng sai quy định, không đúng đối tượng, không sử dụng hết số gạo được cấp phải có trách nhiệm hoàn trả để đưa vào dự trữ quốc gia. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh