Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 896-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổchức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số784/TTg ngày 02 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồngthẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư;
Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Hội đồng thẩm định Nhànước về các dự án đầu tư thêm nhiệm vụ thẩm định các dự án quy hoạch quan trọngtheo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầutư có trách nhiệm bố trí địa điểm làm việc, kinh phí, phương tiện hoạt động vàbộ máy giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từngày ban hành. Bãi bỏ các quy định trong Quyết định số 784/TTg, ngày 02 tháng12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ trái với Quyết định này.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm địnhNhà nước về các dự án đầu tư, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)