Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH TÂY NINH NĂM HỌC 2021 - 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tchức và hoạt động của trường phthông dân tộc nội trú;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình s 1044/TTr-GDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tnh Tây Ninh năm học 2021 - 2022 với nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tưng tuyển sinh mới lớp đầu cấp

- Tuyển sinh học sinh là người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là con em người dân tộc kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại các xã của tnh được quy định tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

- Các đối tượng trên phải đáp ứng các điều kiện dự tuyển và đảm bo hồ sơ theo quy định.

2. Tuyển bsung vào các khối lớp còn lại

Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tnh đang học các trường phổ thông trong tnh có xếp loại học lực từ trung bình trlên, hạnh kiểm từ khá tr lên và được xét lên lớp trong năm dự tuyển.

3. Chỉ tiêu tuyn sinh: 271 học sinh

a. Tuyển sinh mi đầu cấp: 208 học sinh:

- Lớp 6: 105 học sinh/ 3 lớp.

- Lớp 10: 103 học sinh/ 3 lớp (trong đó có 89 học sinh lớp 9 đang học tại trường).

b. Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung: 63 học sinh:

- Lớp 7: tuyển bổ sung 22 học sinh.

- Lớp 8: tuyển bổ sung 16 học sinh.

- Lớp 9: tuyển bổ sung 25 học sinh.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tchức thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tnh kết quả tuyển sinh sau khi khai giảng năm học.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-
Bộ Tài chính;
- TTTU; TT. HĐND;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- LĐVP;
- CVKGVX;
- Lưu: VT, VP UBND t
nh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng