Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 891/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN NĂM 2014 CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 656/UBTVQH13-TCNS ngày 17 tháng 5 năm 2014 về việc sử dụng số vốn thu hồi do bố trí không đúng quy định năm 2011 và chưa giải ngân năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3164/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 586,6 tỷ đồng (năm trăm tám mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng) cho 10 địa phương theo danh mục dự án và mức vốn phân bổ cụ thể theo phụ lục đính kèm từ số vốn thu hồi do bố trí không đúng quy định năm 2011 và chưa giải ngân năm 2012.

Điều 2. Việc quản lý và sử dụng số vốn bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Thời gian thực hiện và thanh toán vốn đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Điều 3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý cụ thể theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Như Điều 5;
- UB Tài chính-ngân sách của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTCP, các Vụ: KTN, NC, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN VÀ MỨC VỐN BỔ SUNG NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Danh mục dự án

Mức vốn bổ sung

1.

Tỉnh Lào Cai

Bố trí, sắp xếp tái định cư biên giới ven sông Hồng ra khỏi vùng sạt lở, huyện Bát Xát

116,6 tỷ đồng

2.

Tỉnh An Giang

Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, huyện An Phú

108 tỷ đồng

3.

Tỉnh Phú Thọ

Kè bảo vệ bờ, vở sông khu vực Tượng đài Chiến thắng sông Lô và cầu Đoan Hùng (trên Quốc lộ 2)

35 tỷ đồng

4.

Tỉnh Yên Bái

Đường tránh ngập thành phố Yên Bái, đoạn nối trung tâm Km5 với Quốc lộ 32C

90 tỷ đồng

5.

Tỉnh Vĩnh Phúc

Xử lý cấp bách Kè chống sạt lở bảo vệ bờ đê tả sông Phó Đáy

60 tỷ đồng

6.

Tỉnh Nam Định

Dự án đầu tư tu bổ nâng cấp khẩn cấp đê, kè Cồn Xanh, thuộc tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng

45 tỷ đồng

7.

Tỉnh Ninh Bình

Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa Làng Cả, Bồng Lai, Bai Cà, Trổ Lưới, huyện Nho Quan

45 tỷ đồng

8.

Tỉnh Quảng Nam

Kè chống sạt lở sông Tiên (đoạn qua thị trấn Tiên Kỳ) huyện Tiên Phước

35 tỷ đồng

9.

Tỉnh Tiền Giang

Nâng cấp đê biển Gò Công (hạng mục cứng hóa mặt đê biển Gò Công đoạn xung yếu)

30 tỷ đồng

10.

Tỉnh Bạc Liêu

Bờ kè xử lý khẩn cấp Khu tái định cư và khu dân cư tập trung huyện Hồng Dân

22 tỷ đồng

 

Tổng cộng

586,6 tỷ đồng