Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 89-CP

Hà Nội, ngày 04  tháng 04 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÒA KẾ HOẠCH VẬT TƯ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-07-1960;
Căn cứ nghị quyết số 21-CP ngày 01-02-1977 của Hội đồng Chính phủ về kế hoạch Nhà nước và ngân sách Nhà nước năm 1977,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Ban điều hòa kế hoạch và vật tư của Chính phủ để giúp Chính phủ giải quyết các vướng mắc của các ngành, các cấp về mặt kế hoạch và vật tư, tổ chức việc điều hòa các loại thiết bị, vật tư, (trừ một số vật liệu xây dựng như: xi-măng, gạch, đá, cát, sỏi, do Ban điều hòa xây dựng giải quyết) nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước, trước hết là các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch.

Điều 2. – Ban điều hòa kế hoạch và vật tư gồm có:

- Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Thủ tướng  Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Trưởng Ban,

- Đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, phụ trách thường trực,

- Đồng chí  Trần Sâm, Bộ trưởng Bộ Vật tư,

- Đồng chí Đặng Việt Châu, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương,

- Đồng chí Trần Hưu Dư, Bộ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ,

- Đồng chí Nguyễn Duy Bửu, Thứ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim,

- Đồng chí Nguyễn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Điện và than,

- Đồng chí Phạm Đình Sơn, Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp,

- Đồng chí Lê Tự, Tổng cục trưởng Tổng cục Hóa chất,

- Đồng chí Hồng Kỳ, Phó chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng.

Điều 3. – Ban điều hòa kế hoạch và vật tư cần tổ chức sự hoạt động thường xuyên, chặt chẽ để làm tốt nhiệm vụ quy định trong điều 1. Khi cần thiết có thể mời thêm các đồng chí phụ trách các ngành hữu quan tham dự.

Điều 4. - Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ Vật tư, Ngoại thương, Công nghiệp nhẹ, Cơ khí và luyện kim, Điện và than, Lâm nghiệp, Tổng cục Hóa chất và các đồng chí có tên trong Ban điều hòa kế hoạch và vật tư, đồng chí Bộ trưởng Phủ Thủ tướng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh