Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 889/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ KẾ HOẠCH - THỐNG KÊ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Thống kê;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chức năng của Vụ kế hoạch - Thống kê:

Vụ Kế hoạch - Thống kê là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý các lĩnh vực công tác kế hoạch, thống kê, quản lý đầu tư xây dựng (nguồn vốn ngân sách nhà nước, tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp, viện trợ phát triển chính thức -ODA, đầu tư trực tiếp của nước ngoài - FDI), sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, hoả hoạn, thiên tai, công tác quốc phòng và các công trình, dự án trọng điểm theo sự phân công của Bộ trưởng.

Điều 2. Nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch - Thống kê:

1. Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức soạn thảo: các chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác kế hoạch, thống kê, quản lý đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và các lĩnh vực công tác theo chức năng được giao để Bộ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành hoặc Bộ phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền;

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác của Vụ;

3. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác của Vụ;

4. Giải quyết, xử lý các công việc thường xuyên liên quan đến các lĩnh vực công tác của Vụ;

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong các lĩnh vực công tác của Vụ; giúp Bộ tham gia ý kiến các quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển của các ngành, các địa phương và của cả nước;

6. Đầu mối tổng hợp trình Bộ chủ trương đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ; đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, phân giao hồ sơ, tổng hợp kết quả thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ (trừ các dự án thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị) theo sự phân công của Bộ trưởng;

7. Hướng dẫn, kiểm tra công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các đơn vị thuộc Bộ; đầu mối tổng hợp tình hình giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ; thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và dự án đầu tư thuộc Bộ theo phân công của Bộ trưởng;

8. Hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu thầu trong xây dựng và tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây dựng đối với các đơn vị thuộc Bộ;

9. Tổ chức thẩm định trình Bộ quyết định thực hiện các dự án sự nghiệp kinh tế và tổ chức quản lý thực hiện theo quy định của Bộ trưởng;

10. Thực hiện công tác thống kê của Bộ theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng;

11. Giúp Bộ chỉ đạo định hướng công tác sản xuất, kinh doanh và công tác xuất, nhập khẩu đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ; tổ chức chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, hoả hoạn; thực hiện công tác quốc phòng, công tác xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế miền núi, Tây nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Vụ Kế hoạch - Thống kê và Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về:

1. Tình hình chung về thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ;

2. Tình hình quản lý và sử dụng các nguồn vốn (vốn ngân sách nhà nước, tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp, viện trợ phát triển chính thức - ODA, đầu tư trực tiếp của nước ngoài - FDI) hàng năm của các đơn vị thuộc Bộ;

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Thống kê được quyền:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ báo cáo, cung cấp tài liệu tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ;

2. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Vụ theo quy định tại quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

Điều 5. Vụ Kế hoạch - Thống kê có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và các chuyên viên với định biên phù hợp với nhu cầu công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Vụ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Thống kê có trách nhiệm cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Vụ báo cáo Bộ trưởng; xây dựng quy chế làm việc của Vụ, phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm và sản phẩm của mỗi cá nhân trong Vụ. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 910/BXD-TCLĐ ngày 05 tháng 9 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch - Thống kê;

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Thống kê và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 6
- Lưu VP, TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân