Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 166/TTr-BQL ngày 31 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 07 thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Quốc hội;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- TT TT-CB, P. HCTC;
- Lưu: VT, KSTT, K16.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 07 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 88/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Lĩnh vực Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

50 ngày

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Quyết định số 2055/QĐ- UBND  ngày 18/6/2019

2,5 ngày

Bước 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư phân công thụ lý: 1/4 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 1/2 ngày

2.4. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Tùy theo dự án sẽ gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND cấp huyện): 1/4 ngày

15 ngày

Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến liên quan giải quyết, chuyển lại kết quả qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

25 ngày

Bước 4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, giải quyết cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 21 ngày

4.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 02 ngày

4.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1,5 ngày

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày

6,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

03 ngày

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 18/6/2019

2,5 ngày

Bước 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư phân công thụ lý: 1/4 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 1/2 ngày

2.4. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Tùy theo dự án sẽ gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND cấp huyện): 1/4 ngày

15 ngày

15 ngày

Bước 3a: Cơ quan được lấy kiến liên quan giải quyết chuyển lại kết quả qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Không quy định

Bước 3b: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến, chuyển lại kết quả qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

24,5 ngày

24,5 ngày

Bước 4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, giải quyết hồ sơ, cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 12 ngày

4.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 01 ngày

4.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 01 ngày

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND: 1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản: 08 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 02 ngày.

15 ngày

Không quy định

Bước 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

07 ngày

Không quy định

Bước 8. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả và chuyển kết quả lại cho Văn phòng UBND tỉnh.

1/2 ngày

1/2 ngày

Bước 9. Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Theo chương trình và kỳ họp của Quốc Hội (Đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội)

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

 

09 ngày

Bước 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư phân công thụ lý: 1/4 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 07 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 01 ngày

2.4. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 1/4 ngày

 

Không quy định

Bước 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ.

 

Không quy định

Bước 4. Chính phủ xem xét, gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến Quốc hội.

 

Không quy định

Bước 5. Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chuyển kết quả về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

 

1/2 ngày

Bước 6. Văn thư Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày

 

4

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

32,5 ngày

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 18/6/2019

2,5 ngày

Bước 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư phân công thụ lý: 1/4 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 1/2 ngày

2.4. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Tùy theo dự án sẽ gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND cấp huyện): 1/4 ngày

10 ngày

Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến liên quan giải quyết chuyển lại kết quả qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

19,5 ngày

Bước 4. Ban Quản lý Khu kinh tế tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 12 ngày

4.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 01 ngày

4.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 01 ngày

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND: 1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản: 04 ngày

 

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, gửi văn bản đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 01 ngày

15 ngày

Không quy định

Bước 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

07 ngày

Không quy định

Bước 8. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả và chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh.

1/2 ngày

1/2 ngày

Bước 9. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

23 ngày

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

2,5 ngày

Bước 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư phân công thụ lý: 1/4 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 1/2 ngày.

2.4. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Tùy theo dự án sẽ gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND cấp huyện): 1/4 ngày

10 ngày

Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến liên quan giải quyết, chuyển lại kết quả qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

05 ngày

Bước 4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, giải quyết cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 03 ngày

4.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 01 ngày

4.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

55 ngày

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Quyết định số 2055/QĐ- UBND ngày 18/6/2019

2,5 ngày

Bước 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư phân công thụ lý: 1/4 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 1/2 ngày

2.4. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Tùy theo dự án sẽ gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND cấp huyện): 1/4 ngày

15 ngày

Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến liên quan giải quyết, chuyển lại kết quả qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

25 ngày

Bước 4. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổng hợp, giải quyết cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 21,5 ngày

4.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 02 ngày

4.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 01 ngày

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày

6,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

05 ngày

Bước 7. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, giải quyết cụ thể:

7.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 03 ngày

7.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 01 ngày

7.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

7.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày

Đối với dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

43 ngày

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

2,5 ngày

Bước 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư phân công thụ lý: 1/4 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 1/2 ngày

2.4. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Tùy theo dự án sẽ gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND cấp huyện): 1/4 ngày

15 ngày

Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến liên quan giải quyết chuyển lại kết quả qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

25 ngày

Bước 4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 12,5 ngày

4.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 01 ngày

4.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 01 ngày

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND: 1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản: 08 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 02 ngày.

15 ngày

Không quy định

Bước 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

07 ngày

Không quy định

Bước 8. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và chuyển kết quả lại cho Văn phòng UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

05 ngày

05 ngày

Bước 9. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, giải quyết cụ thể:

9.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 03ngày

9.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 01 ngày

9.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

9.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày

Theo chương trình và kỳ họp của Quốc Hội (Đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội)

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

9,5 ngày

Bước 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư phân công thụ lý: 1/4 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 07 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 1,5 ngày

2.4. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 1/4 ngày

Không quy định

Bước 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ.

Không quy định

Bước 4. Chính phủ xem xét, gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến Quốc hội.

Không quy định

Bước 5. Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chuyển kết quả về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

05 ngày

Bước 6. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, giải quyết cụ thể:

6.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 03 ngày

6.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 01 ngày

6.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

6.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày

6

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

26 ngày

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 18/6/2019

2,5 ngày

Bước 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư phân công thụ lý: 1/4 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 1/2 ngày

2.4. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Tùy theo dự án sẽ gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND cấp huyện): 1/4 ngày

10 ngày

Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến liên quan giải quyết, chuyển lại kết quả qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

05 ngày

Bước 4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, giải quyết cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 03 ngày

4.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 01 ngày

4.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 01 ngày

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

1/2 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, gửi kết quả qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

03 ngày

Bước 7. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, giải quyết cụ thể:

7.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 1,5 ngày

7.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 1/2 ngày

7.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày.

7.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày.

7

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

33 ngày

1/2 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 18/6/2019

2,5 ngày

Bước 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư phân công thụ lý: 1/4 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 1/2 ngày

2.4. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các cơ quan phối hợp (Tùy theo dự án sẽ gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND cấp huyện): 1/4 ngày

10 ngày

Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến liên quan giải quyết chuyển lại kết quả qua Ban Quản lý Khu kinh tế

20 ngày

Bước 4. Ban Quản lý Khu Kinh tế tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 12,5 ngày

4.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 01 ngày

4.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 01 ngày

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND: 1/2 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản: 4,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, gửi hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 1/2 ngày

15 ngày

Không quy định

Bước 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

07 ngày

Không quy định

Bước 8. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và chuyển kết quả lại cho Văn phòng UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

05 ngày

05 ngày

Bước 9. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, giải quyết cụ thể:

9.1. Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 03 ngày

9.2. Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư thông qua kết quả: 01 ngày

9.3. Lãnh đạo Ban ký duyệt: 1/2 ngày

9.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1/2 ngày

Tổng cộng: 07 TTHC