Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88-NV

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ và quyết định bổ sung số 31-CP ngày 20 tháng 3 năm 1963;
Căn cứ Luật số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định quyền lập hội;
Căn cứ Nghị định số 258-TTg ngày 14 tháng 6 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật nói trên;
Xét đề nghị của Ban Chấp hành trung ương Hội Khoa học lịch sử Việt Nam trong công văn đề ngày 14 tháng 3 năm 1966,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép Hội Khoa học lịch sử Việt Nam thành lập và hoạt động theo luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội kèm theo quyết định này.(1)

Điều 2. Ông Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 
 
 (1) Điều lệ của Hội không đăng công báo.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Ung Văn Khiêm

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 88-NV năm 1966 về việc cho phép Hội Khoa học lịch sử Việt Nam thành lập và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 88-NV
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/03/1966
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Ung Văn Khiêm
  • Ngày công báo: 31/05/1966
  • Số công báo: Số 5
  • Ngày hiệu lực: 15/04/1966
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản