Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 865/TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN THUÊ ĐẤT ĐỂ LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN 5 CỤM ĐÔ THỊ TRONG KHU ĐÔ THỊ MỚI BÌNH CHÁNH – NHÀ BÈ, NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật  Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993;
Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 29 tháng 12 năm 1987 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990 và ngày 23 tháng 12 năm 1992;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 3063/UB-QLĐT ngày 9 tháng 9 năm 1996), của Tổng cục Địa chính (công văn số 1462/TT-ĐC ngày 04 tháng 11 năm 1996)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 8.120.765 m2 đất tại các xã Tân Quy Đông, Tân Thuận, Phú Mỹ thuộc huyện Nhà Bè, các xã Bình Hưng, Phong Phú, An Phú Tây thuộc huyện Bình Chánh và phường 22 thuộc quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và cho Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận thuê 6.000.000 m2 đất trong diện tích đất trên để liên doanh với Công ty CENTRAL TRADING & DEVELOPMENT CORPORATION (Đài Loan) xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 5 cụm đô thị.

Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tư

Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận phải nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất theo quy định của Bộ Tài chính

Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý 2.120.765 m2 đất còn lại (gồm 1.500.000 m2 đất do Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng có trách nhiệm san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và sau đó chuyển giao không bồi hoàn cho thành phố để xây dựng các công trình công cộng và 620.765 m2 đất kênh rạch để sử dụng vào mục đích trồng cây xanh, tạo cảnh quan khu đô thị mới).

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo các tờ bản đồ vị trí giao đất số 1470; 1470-2; 1470-3; 1470-4; 1470-5 tỷ lệ 1/4000 do Sở Địa chính thành phố Hồ Chí Minh xác lập.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

1. Xác định cụ thể mốc giới 5 cụm đô thị, khu xây dựng công trình công cộng trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào Sổ Địa chính Nhà nước, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng (liên doanh giữa Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận và Công ty CENTRAL TRADING & DEVELOPMENT CORPORATION Đài Loan).

2. Hướng dẫn Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng đền bù thiệt hại cho các hộ dân theo quy định hiện hành, tổ chức di chuyển các hộ dân thuộc diện giải tỏa đến nơi ở mới theo quy hoạch và sớm ổn định đời sống cho các hộ dân phải di chuyển.

3. Chỉ đạo việc thu tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước.

4. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, xây dựng công trình, bảo vệ môi trường theo đúng Dự án đầu tư và quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận, Tổng giám đốc Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND thành phố Hồ Chí Minh,
- Công ty phát triển CN Tân Thuận,
- Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng,
- Kiến trúc sư trưởng TP Hồ Chí Minh,
- Sở Địa chính TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: KTN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải