Hệ thống pháp luật

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 861/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ CÔNG VĂN SỐ 404/TP-THA NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ Công văn số 404/TP-THA ngày 24 tháng 02 năm 2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ thi hành án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục thi hành án dân sự, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Viện KSNDTC;
- Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố TT Trung ương;
- Cục thi hành án Bộ Quốc phòng;
- Thi hành án các quân khu và tương đương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục THADS. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 861/QĐ-BTP năm 2009 huỷ bỏ công văn 404/TP-THA năm 2005 hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ thi hành án do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  • Số hiệu: 861/QĐ-BTP
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/04/2009
  • Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
  • Người ký: Nguyễn Đức Chính
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/04/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản