Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại công văn số 277/SGTVT-KHTCVT ngày 26/02/2020; ý kiến của Sở Tài chính tại công văn số 347/STC-HCSN ngày 24/02/2020, của Sở Nội vụ tại công văn số 249/SNV-TCBC ngày 21/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định sau đây của UBND tỉnh Gia Lai:

1. Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 về việc quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Gia Lai.

2. Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Gia Lai.

3. Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Quyết định 169/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, nhiệm vụ của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh để quản lý, lưu trữ và tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ còn dở dang cho đến khi hoàn thành đúng theo quy định của pháp luật.

- Được sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Giao thông vận tải để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ dở dang liên quan đến Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

- Những nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền, chức năng của Sở Giao thông vận tải thì báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Triển khai việc điều chuyển tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh sang giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý, sử dụng đúng theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu điều chuyển, xử lý kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2020 đã giao cho Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

- Tham mưu giải quyết vướng mắc về số kinh phí chưa thanh quyết toán của các địa phương từ những năm trước còn tồn đọng đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH tỉnh;
- Website tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, NC, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành