Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 35/TTr-STTTT ngày 08 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Vĩnh Long, Đài THVL;
- TTPVHCC, các phòng NC;
- Lưu: VT, 1.12.06.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh đến các cấp, các ngành và doanh nghiệp, người dân. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả TTHC trên môi trường điện tử.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng thuận lợi, minh bạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Yêu cầu

- Phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

- Gắn tuyên truyền thực hiện TTHC trên môi trường điện tử với phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được quy định tại các văn bản: Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, ...

- Tuyên truyền các nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ như: Nguyên tắc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; quyền, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; các hoạt động kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử; ...

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT); hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước; thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, tham gia xây dựng Chính quyền điện tử.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Từ đó có sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT ở các cấp, các ngành.

- Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử ở các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Đồng thời phản ánh những hạn chế, tồn tại trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan, đơn vị; những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; việc làm trì trệ của các ngành, các cấp trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Trên Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Cng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển CNTT, về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh và danh mục, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tuyên truyền kết quả giải quyết TTHC điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết TTHC bằng bản giấy, ... để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện.

Trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã: tuyên truyền thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, nội dung thời lượng phù hợp với loại hình phương tiện thông tin. Từng bước làm thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

2. Công khai TTHC theo hình thức điện tử

Công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC.

3. Tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu và các ấn phẩm

Tùy vào tình hình, đặc điểm các cơ quan, đơn vị mà có kế hoạch, lựa chọn hình thức tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu và các ấn phẩm phù hợp như: Biên soạn và phát hành tài liệu, tờ gấp, panô, áp phích liên quan đến thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đảm bảo nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng.

4. Tuyên truyền thông qua đội ngũ tuyên truyền viên, các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và các sinh hoạt cộng đồng

Tuyên truyền qua tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về triển khai Chính phủ điện tử, chú trọng đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.

Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, cán bộ công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là đội ngũ làm nhiệm vụ giải quyết TTHC, kiểm soát TTHC và đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở; gắn với các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị.

5. Tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; cách thức sử dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện.

6. Tuyên truyền thông qua các ứng dụng mạng xã hội và dịch vụ SMS

Tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh việc ứng dụng Zalo, Facebook, dịch vụ SMS trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Cán bộ, công chức, viên chức phải là lực lượng đi đầu trong triển khai thực hiện, đồng thời giới thiệu đến tổ chức, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Hội thi về triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số chú trọng đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thi hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP đến tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp nội dung thông tin truyền thông về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp các cơ quan Báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của ngành, đơn vị mình để tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân biết, đồng thời theo dõi, giám sát cơ quan hành chính Nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân về thực hiện tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là công khai, minh bạch các TTHC.

4. Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

- Tăng cường tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, video clip liên quan đến các nội dung về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đăng tải trên các kênh, sóng của Báo, Đài.

- Kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, mô hình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử có hiệu quả ở các đơn vị, địa phương; đồng thời phản ánh những hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan, đơn vị.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra.

2. Triển khai thực hiện các nội dung quy định tại kế hoạch này thường xuyên hàng năm.

VI. KINH PHÍ

Kinh phí tuyên truyền được cân đối từ nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình kết quả thực hiện kế hoạch này tổng hợp chung vào tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ theo quy định (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp).

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./.