Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 854/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN N2HÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 22/TTr-STP ngày 20 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp b/c ;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh b/c ;
- LĐ UBND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh đ/c Dũng ;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (N_10) .

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

b) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP tới cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

c) Chuẩn bị điều kiện về nguồn lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

b) Bảo đảm các điều kiện cần thiết và sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

c) Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các Sở, ban, ngành của tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Công bố thủ tục hành chính

Xây dựng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Thừa phát lại trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020 (sau khi Bộ Tư pháp có Quyết định công bố thủ tục hành chính).

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021 (sau khi Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn).

5. Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

Căn cứ các tiêu chí thành lập Văn phòng Thừa phát lại quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP để xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

6. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Căn cứ số lượng Văn phòng Thừa phát lại, tình hình hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh để lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp.

8. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và năm 2025 (theo Kế hoạch của Trung ương).

III. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được trích từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí có liên quan khác (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung và đúng tiến độ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch./.