Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 854/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NGHỀ TRỌNG ĐIỂM VÀ TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc điều chỉnh, bổ sung nghề trọng điểm và trường được lựa chọn để đầu tư nghề trọng điểm;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nghề trọng điểm và trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 như sau:

1. Nghề trọng điểm theo cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm).

2. Trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập được lựa chọn nghề trọng điểm (Chi tiết theo các Phụ lục số 02, 03, 04, 05, 06, 07 đính kèm).

3. Căn cứ vào tình hình thực tế, các nghề, trường nêu tại điểm 1 và 2 nêu trên có thể được điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Các trường được lựa chọn nghề trọng điểm quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này được đầu tư từ các nguồn kinh phí sau:

1. Nguồn vốn đầu tư của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nguồn viện trợ trong nước, quốc tế (nếu có), nguồn thu sự nghiệp của trường và nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

2. Nguồn vốn hỗ trợ từ Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012; nguồn vốn triển khai thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 tháng 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các trường được lựa chọn nghề trọng điểm có trách nhiệm:

- Xây dựng dự án đầu tư theo các nghề trọng điểm đã được lựa chọn, đảm bảo nguyên tắc đầu tư tập trung đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Huy động các nguồn vốn để đầu tư đạt chuẩn theo cấp độ của từng nghề đảm bảo lộ trình đã được phê duyệt.

2. Các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý trường được lựa chọn nghề trọng điểm có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các trường được lựa chọn nghề trọng điểm xây dựng dự án đầu tư tập trung, đồng bộ theo nghề trọng điểm.

- Phê duyệt dự án đầu tư và gửi về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 10 năm 2013 để tổng hợp, theo dõi và xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm.

- Bố trí vốn đầu tư và các nguồn vốn khác, cùng với nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn triển khai thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 và nguồn vốn hợp pháp của nhà trường để đầu tư đồng bộ, bảo đảm thực hiện được mục tiêu và lộ trình Dự án đã được phê duyệt.

- Đảm bảo các điều kiện về đất đai, biên chế, kinh phí chi thường xuyên để vận hành có hiệu quả nghề trọng điểm được đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

3. Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các trường lập dự án đầu tư theo nghề.

- Tổng hợp các dự án của các trường để làm cơ sở đề xuất với cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chỉ đạo các vấn đề chuyên môn để thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:

Phối hợp với Tổng cục Dạy nghề tổng hợp kế hoạch, dự toán và đề xuất phân bổ vốn hàng năm để hỗ trợ đầu tư cho các trường được lựa chọn nghề trọng điểm tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Điều 5. Thủ trưởng các Bộ, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng các trường nêu tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC NGHỀ TRỌNG ĐIỂM THEO CÁC CẤP ĐỘ QUỐC TẾ, KHU VỰC ASEAN VÀ QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên nghề trọng điểm

Quốc tế

Khu vực

Quốc gia

 

Tổng số

26

30

100

1

Bán hàng trong siêu thị

 

 

x

2

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

x

x

 

3

Bảo vệ môi trường biển

 

 

x

4

Bảo vệ thực vật

 

 

x

5

Cắt gọt kim loại

x

x

x

6

Cấp, thoát nước

 

 

x

7

Công nghệ chế biến chè

 

 

x

8

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

x

x

x

9

Công nghệ đúc kim loại

 

 

x

10

Công nghệ ô tô

x

x

x

11

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

 

 

x

12

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

 

 

x

13

Công nghệ sản xuất đường mía

 

 

x

14

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

 

 

x

15

Công nghệ sinh học

x

x

x

16

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

x

x

x

17

Cốt thép hàn

 

 

x

18

Cơ điện lạnh thủy sản

 

 

x

19

Cơ điện nông thôn

 

 

x

20

Cơ điện tử

x

x

 

21

Chạm khắc đá

 

 

x

22

Chăm sóc sắc đẹp

 

 

x

23

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

 

 

x

24

Chế biến cà phê - ca cao

 

 

x

25

Chế biến mủ cao su

 

 

x

26

Chế biến thực phẩm

 

 

x

27

Chế biến và bảo quản thủy sản

 

x

x

28

Chế tạo thiết bị cơ khí

x

x

x

29

Dịch vụ chăm sóc gia đình

 

 

x

30

Điện công nghiệp

x

x

x

31

Điện dân dụng

 

 

x

32

Điện tàu thủy

 

x

 

33

Điện tử công nghiệp

x

x

x

34

Điện tử dân dụng

 

 

x

35

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

 

 

x

36

Điều khiển tàu biển

x

 

 

37

Điều khiển tàu cuốc

 

 

x

38

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

 

 

x

39

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

 

x

x

40

Hàn

x

x

x

41

Hướng dẫn du lịch

x

x

x

42

Kỹ thuật chế biến món ăn

x

x

x

43

Kỹ thuật dược

 

 

x

44

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

 

 

x

45

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

 

x

 

46

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

x

x

x

47

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

x

x

x

48

Kỹ thuật máy nông nghiệp

 

 

x

49

Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình

 

 

x

50

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

 

 

x

51

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

 

x

52

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

 

 

x

53

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

 

 

x

54

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

 

 

x

55

Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

 

 

x

56

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

 

x

 

57

Kỹ thuật xây dựng

 

x

x

58

Khai thác máy tàu thủy

x

 

x

59

Khai thác thiết bị truyền hình

 

 

x

60

Khai thác, đánh bắt hải sản

 

 

x

61

Khảo sát địa hình

 

 

x

62

Lắp đặt thiết bị cơ khí

x

x

 

63

Lắp đặt thiết bị điện

 

 

x

64

Lâm sinh

 

 

x

65

Lập trình máy tính

 

 

x

66

Marketing thương mại

 

 

x

67

May thời trang

 

 

x

68

Mộc mỹ nghệ

 

 

x

69

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

 

 

x

70

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

 

 

x

71

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

 

 

x

72

Nghiệp vụ lễ tân

 

 

x

73

Nghiệp vụ nhà hàng

 

 

x

74

Nguội chế tạo

 

 

x

75

Nguội sửa chữa máy công cụ

 

 

x

76

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

 

 

x

77

Quản trị cơ sở dữ liệu

 

 

x

78

Quản trị kinh doanh xăng dầu và Gas

 

 

x

79

Quản trị khách sạn

x

x

x

80

Quản trị khu Resort

x

x

 

81

Quản trị lễ tân

 

x

 

82

Quản trị lữ hành

x

x

 

83

Quản trị mạng máy tính

x

 

x

84

Quản trị nhà hàng

x

 

x

85

Rèn, dập

 

 

x

86

Sản xuất gốm, sứ xây dựng

 

 

x

87

Sửa chữa máy tàu thủy

x

 

x

88

Sửa chữa máy thi công xây dựng

 

 

x

89

Sửa chữa thiết bị tự động hóa

 

 

x

90

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

 

 

x

91

Thiết kế đồ họa

x

 

 

92

Thiết kế thời trang

 

x

x

93

Thú y

 

 

x

94

Thương mại điện tử

 

 

x

95

Trồng cây công nghiệp

 

 

x

96

Trồng cây lương thực, thực phẩm

 

 

x

97

Trồng rau

 

 

x

98

Vận hành cần, cầu trục

 

 

x

99

Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

 

 

x

100

Vận hành máy nông nghiệp

 

 

x

101

Vận hành máy thi công mặt đường

 

x

x

102

Vận hành máy thi công nền

x

x

x

103

Vận hành máy xây dựng

 

 

x

104

Vận hành nhà máy thủy điện

 

 

x

105

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

 

x

 

106

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

 

 

x

107

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

 

 

x

108

Xây dựng cầu đường bộ

 

 

x

109

Xây dựng công trình thủy

 

 

x

110

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

 

 

x

111

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

 

 

x

112

Xử lý nước thải công nghiệp

 

 

x

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
(Kèm theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Bộ, ngành, địa phương

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Hà Giang

 

 

 

 

1

Trường CĐN Hà Giang

Hà Giang

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Vận hành nhà máy thủy điện

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

2

Trường TCN Bắc Quang

Hà Giang

 

 

Công nghệ chế biến chè

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

II

Tuyên Quang

 

 

 

 

1

Trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang

Tuyên Quang

 

Điện công nghiệp

Vận hành máy thi công nền

Hàn

III

Yên Bái

 

 

 

 

1

Trường CĐN Yên Bái

Yên Bái

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Chế tạo thiết bị cơ khí

Vận hành máy thi công nền

2

Trường TCN Nghĩa Lộ

Yên Bái

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Công nghệ chế biến chè

3

Trường TCN 20/10 khu vực Tây Bắc

TƯ Hội LHPN Việt Nam

 

 

Dịch vụ chăm sóc gia đình

Chăm sóc sắc đẹp

4

Trường TCN Lục Yên

Yên Bái

 

 

Hàn

Kỹ thuật xây dựng

Chạm khắc đá

IV

Phú Thọ

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cơ điện Phú Thọ

Bộ NN và PTNT

 

Điện công nghiệp

Công nghệ chế biến chè

Hàn

Cơ điện nông thôn

Điện tử công nghiệp

2

Trường CĐN Công nghệ và nông lâm Phú Thọ

Bộ NN và PTNT

 

 

Công nghệ ô tô

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Lâm sinh

3

Trường CĐN Công nghệ Giấy và Cơ điện

Bộ Công thương

 

 

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Điện công nghiệp

4

Trường CĐN Phú Thọ

Phú Thọ

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Điện tử dân dụng

Cắt gọt kim loại

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ ô tô

5

Trường TCN công nghệ và vận tải Phú Thọ

Phú Thọ

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Vận hành máy xây dựng

6

Trường TCN Dân tộc nội trú Phú Thọ

Phú Thọ

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Hàn

Điện công nghiệp

V

Bắc Giang

 

 

 

 

1

Trường CĐN Bắc Giang

Bắc Giang

 

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cơ điện nông thôn

2

Trường CĐN Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

Bắc Giang

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

 

Cơ điện tử

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 

Điện tử công nghiệp

Cắt gọt kim loại

 

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

3

Trường TCN Miền núi Yên Thế

Bắc Giang

 

 

Điện tử dân dụng

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Điện tử công nghiệp

4

Trường TCN số 12 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Hàn

5

Trường TCN Giao thông vận tải Bắc Giang

Bắc Giang

 

 

Vận hành máy thi công nền

6

Trường TCN Thủ công mỹ nghệ 19/5

Bắc Giang

 

 

Sản xuất gốm, sứ xây dựng

Điện công nghiệp

Hàn

VI

Lạng Sơn

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

Bộ NN và PTNT

 

Công nghệ ô tô

Lâm sinh

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

2

Trường TCN Việt - Đức

Lạng Sơn

 

Điện công nghiệp

Hướng dẫn du lịch

Cơ điện nông thôn

Cắt gọt kim loại

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

VII

Cao Bằng

 

 

 

 

1

Trường TCN Cao Bằng

Cao Bằng

 

 

Hàn

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

IX

Bắc Kạn

 

 

 

 

1

Trường TCN Bắc Kạn

Bắc Kạn

 

 

Lâm sinh

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

X

Thái Nguyên

 

 

 

 

1

Trường TCN dân tộc nội trú Thái Nguyên

Thái Nguyên

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ chế biến chè

Cơ điện nông thôn

Trồng cây công nghiệp

2

Trường TCN Nam Thái Nguyên

Thái Nguyên

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Điện tử dân dụng

3

Cao đẳng nghề số 1

Bộ Quốc phòng

 

Hàn

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

4

Trường TCN Thái Nguyên

Tổng LĐLĐVN

 

 

Cấp, thoát nước

Chế biến thực phẩm

Điện công nghiệp

5

Trường TCN Giao thông vận tải Thái Nguyên

Thái Nguyên

 

 

Vận hành máy thi công nền

XI

Lào Cai

 

 

 

 

1

Trường CĐN Lào Cai

Lào Cai

 

 

Công nghệ ô tô

Hướng dẫn du lịch

Vận hành máy thi công nền

XII

Lai Châu

 

 

 

 

1

Trường TCN Lai Châu

Lai Châu

 

 

Trồng cây công nghiệp

Kỹ thuật xây dựng

Hàn

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

XII

Điện Biên

 

 

 

 

1

Trường CĐN Điện Biên

Điện Biên

 

 

Lâm sinh

Vận hành máy thi công nền

Chế biến mủ cao su

XIII

Sơn La

 

 

 

 

1

Trường CĐN Sơn La

Sơn La

 

 

Công nghệ ô tô

Vận hành nhà máy thủy điện

XIV

Hòa Bình

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cơ điện Tây Bắc

Bộ NN và PTNT

 

Điện công nghiệp

Hàn

Vận hành máy thi công nền

2

Trường CĐN Hòa Bình

Hòa Bình

 

 

Quản trị mạng máy tính

Hướng dẫn du lịch

Công nghệ ô tô

 

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
(Kèm theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Bộ, ngành, địa phương

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Hà Nội

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội

Tp Hà Nội

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 

 

Cơ điện tử

Điện tử công nghiệp

Thiết kế đồ họa

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

2

Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

Tp Hà Nội

Công nghệ ô tô

Cơ điện tử

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Hàn

3

Trường CĐN Kỹ thuật - Công nghệ

Bộ LĐTBXH

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

 

Công nghệ ô tô

Quản trị mạng máy tính

Cắt gọt kim loại

4

Trường CĐN Cơ điện Hà Nội

Bộ NN và PTNT

 

Điện công nghiệp

Hàn

Cắt gọt kim loại

Cơ điện tử

Công nghệ ô tô

5

Trường CĐN GTVT TW I

Bộ GTVT

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

Vận hành máy thi công mặt đường

Sửa chữa máy thi công xây dựng

6

Trường CĐN kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Liên minh HTX Việt Nam

 

Thiết kế thời trang

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Điện công nghiệp

7

Trường CĐN Kỹ thuật thiết bị y tế

Bộ Y tế

 

 

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

8

Trường TCN Công đoàn Hà Nội

Tổng LĐLĐVN

 

 

Hàn

Điện công nghiệp

9

Trường CĐN Cơ điện và Thực phẩm Hà Nội

Bộ NN và PTNT

 

 

Công nghệ sản xuất đường mía

Chế biến thực phẩm

Điện công nghiệp

10

Trường TCN Tổng hợp Hà Nội

Tp Hà Nội

 

 

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Điện tử dân dụng

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

11

Trường TCN Cơ khí I Hà Nội

Tp Hà Nội

 

 

Nguội chế tạo

Điện công nghiệp

12

Trường TCN giao thông công chính Hà Nội

Tp Hà Nội

 

Công nghệ ô tô

Hàn

13

Trường TCN Hội cựu chiến binh Việt Nam

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Hàn

14

Trường TCN Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Cơ điện nông thôn

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Thú y

15

Trường TCN số 1 Hà Nội

Tp Hà Nội

 

 

Điện công nghiệp

Cơ điện nông thôn

16

Trường TCN số 10 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

Công nghệ ô tô

Hàn

Điện tử công nghiệp

17

Trường TCN số 17 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

Cơ điện tử

Cắt gọt kim loại

Công nghệ ô tô

18

Trường TCN số 18 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Điện tử công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Hàn

Công nghệ ô tô

19

Trường bồi dưỡng cán bộ công thương

Bộ Công thương

 

 

Thương mại điện tử

Bán hàng trong siêu thị

20

Trường TCN Công đoàn Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam

 

 

Điện tử dân dụng

Công nghệ ô tô

Cốt thép hàn

21

Trường TCN Nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

Hà Nội

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

22

Cơ sở Sơn Tây (Trường Đại học Lao động - Xã hội)

Bộ LĐTBXH

 

 

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

II

Hưng Yên

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cơ điện và Thủy lợi Hưng Yên

Bộ NN và PTNT

 

Điện công nghiệp

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Điện tử công nghiệp

Điều khiển tàu cuốc

Công nghệ ô tô

2

Trường TCN Hưng Yên

Hưng Yên

 

 

Hàn

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

3

Trường TCN Giao thông vận tải Hưng Yên

Hưng Yên

 

 

Vận hành máy thi công

Xây dựng cầu đường bộ

III

Hải Dương

 

 

 

 

1

Trường CĐN Hải Dương

Hải Dương

Cơ điện tử

Điện tử công nghiệp

 

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

2

Trường CĐN GTVT Đường thủy I

Bộ GTVT

Sửa chữa máy tàu thủy

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Xây dựng công trình thủy

3

Trường CĐN Thương mại và công nghiệp

Bộ Công Thương

 

 

Quản trị kinh doanh xăng dầu và Gas

Thương mại điện tử

Marketing thương mại

4

Trường TCN cơ giới đường bộ Hải Dương

Bộ GTVT

 

 

Vận hành máy thi công

Hàn

Công nghệ ô tô

5

Trường TCN 8/3 Hải Dương

Hội LHPN Việt Nam

 

 

May thời trang

Dịch vụ chăm sóc gia đình

Chăm sóc sắc đẹp

IV

Hải Phòng

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghiệp Hải Phòng

Hải Phòng

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Công nghệ ô tô

2

Trường CĐN Du lịch và dịch vụ Hải Phòng

Bộ VHTT&DL

Quản trị nhà hàng

 

 

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Quản trị lữ hành

Hướng dẫn du lịch

3

Trường CĐN GTVT Trung ương II

Bộ GTVT

Hàn

Điện tàu thủy

Công nghệ ô tô

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Cắt gọt kim loại

4

Trường CĐN Kinh tế kỹ thuật Bắc bộ

Liên minh HTX

 

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

5

Trường CĐN số 3 - BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Cơ điện tử

Vận hành máy thi công

Điện tử công nghiệp

Vận hành cần, cầu trục

6

Trường CĐN Thủy sản miền Bắc

Bộ NN và PTNT

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Khai thác, đánh bắt hải sản

7

Trường CĐN Lao động - Xã hội Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng

 

 

Điện công nghiệp

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

Vận hành cần, cầu trục

8

Trường TCN An Dương

Hải Phòng

 

 

Điện dân dụng

Thiết kế thời trang

9

Trường TCN Thủy Nguyên

Hải Phòng

 

 

May thời trang

10

Trường TCN Thủy sản Hải Phòng

Hải Phòng

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

11

Trường TCN Xây dựng Hải Phòng

Hải Phòng

 

 

Cốt thép hàn

Kỹ thuật xây dựng

12

Trường TCN Giao thông vận tải Hải Phòng

Hải Phòng

 

 

Công nghệ ô tô

V

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

1

Trường CĐN Việt Đức Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Cắt gọt kim loại

Cơ điện tử

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2

Trường CĐN cơ khí Nông nghiệp

Bộ NN và PTNT

Cắt gọt kim loại

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Hàn

Điện tử công nghiệp

Công nghệ ô tô

Quản trị mạng máy tính

Điện công nghiệp

3

Trường CĐN Việt Xô số 1

Bộ Xây dựng

 

Hàn

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Cơ điện tử

Vận hành máy thi công nền

4

Trường TCN số 11 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Điện dân dụng

Công nghệ ô tô

Cơ điện nông thôn

5

Trường CĐN số 2

Bộ Quốc phòng

 

Điện công nghiệp

Vận hành máy thi công

Cơ điện nông thôn

VI

Bắc Ninh

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

Bộ NN và PTNT

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

Điện tử công nghiệp

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

Xử lý nước thải công nghiệp

2

Trường CĐN Kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh

Bắc Ninh

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Hàn

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Cắt gọt kim loại

3

Trường TCN kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh

Tổng LĐLĐVN

 

 

Quản trị nhà hàng

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

4

Trường TCN KT-KT TCMN Thuận Thành

Bắc Ninh

 

 

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Cơ điện nông thôn

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

VII

Quảng Ninh

 

 

 

 

1

Trường CĐN Việt - Hàn Quảng Ninh (ODA)

Quảng Ninh

Cắt gọt kim loại

 

 

Hàn

Công nghệ ô tô

Điện tử công nghiệp

2

Trường TCN Giao thông - Cơ điện Quảng Ninh

Quảng Ninh

 

 

Công nghệ ô tô

Hàn

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

3

Trường TCN xây dựng và công nghiệp Quảng Ninh

Quảng Ninh

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Sản xuất gốm, sứ xây dựng

VIII

Hà Nam

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghệ, kinh tế và chế biến lâm sản

Bộ NN và PTNT

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

2

Trường CĐN Hà Nam

Hà Nam

 

 

Điện công nghiệp

Cơ điện nông thôn

Công nghệ ô tô

3

Trường TCN kinh tế kỹ thuật Hà Nam

Tổng LĐLĐVN

 

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

4

Trường TCN công nghệ Hà Nam

Hà Nam

 

 

Vận hành máy xây dựng

Cơ điện tử

IX

Nam Định

 

 

 

 

1

Trường CĐN Nam Định

Nam Định

Hàn

Điện công nghiệp

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

Cắt gọt kim loại

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

2

Trường TCN Kỹ thuật công nghiệp Nam Định

Nam Định

 

 

Điện tử dân dụng

Hàn

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

3

Trường CĐN số 20

Bộ Quốc phòng

 

Công nghệ ô tô

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Khai thác máy tàu thủy

4

Trường TCN số 8/LĐLĐ

Tổng LĐLĐVN

 

 

Rèn, dập

Mộc mỹ nghệ

Công nghệ đúc kim loại

5

Trường TCN thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định

Nam Định

 

 

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

6

Trường TCN Thương mại-Du lịch-Dịch vụ Nam Định

Nam Định

 

 

Hướng dẫn du lịch

Nghiệp vụ lễ tân

Bán hàng trong siêu thị

7

Trường TCN Giao thông vận tải Nam Định

Nam Định

 

 

Vận hành máy thi công nền

X

Ninh Bình

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cơ điện - Xây dựng Việt Xô

Bộ NN và PTNT

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Vận hành máy thi công nền

Cắt gọt kim loại

Hàn

Kỹ thuật xây dựng

2

Trường CĐN cơ giới Ninh Bình

Bộ NN và PTNT

Vận hành máy thi công nền

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Vận hành máy thi công mặt đường

3

Trường TCN Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Ninh Bình

Tổng LĐLĐVN

 

 

Điện dân dụng

Hướng dẫn du lịch

4

Trường TCN Nho Quan

Ninh Bình

 

 

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Vận hành máy nông

5

Trường TCN số 13 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Vận hành cần, cầu trục

May thời trang

6

Trường TCN số 14 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

XI

Thái Bình

 

 

 

 

1

Trường TCN Thái Bình

Thái Bình

 

 

Công nghệ ô tô

Điện tử công nghiệp

2

Trường TCN cho người khuyết tật Thái Bình

Thái Bình

 

 

Điện công nghiệp

3

Trường TCN Giao thông vận tải Thái Bình

Thái Bình

 

 

Vận hành máy thi công nền

Vận hành máy thi công mặt đường

4

Trường TCN Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Thái Bình

Tổng LĐLĐVN

 

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy nông nghiệp

May thời trang

5

Trường TCN số 19 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ ô tô

 

PHỤ LỤC 04

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
(Kèm theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Bộ, ngành, địa phương

Cấp độ:

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Thanh Hóa

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghiệp Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

2

Trường TCN Bỉm Sơn

Thanh Hóa

 

 

Hàn

Công nghệ ô tô

3

Trường TCN Kỹ nghệ Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Quản trị mạng máy tính

4

Trường TCN Miền Núi Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Lâm sinh

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

5

Trường TCN NN và PTNT Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Vận hành máy nông nghiệp

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

6

Trường TCN Nga Sơn

Thanh Hóa

 

 

Hàn

Điện dân dụng

7

Trường TCN Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Khai thác thiết bị truyền hình

Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình

8

Trường TCN Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Thiết kế thời trang

9

Trường TCN Thương mại - Du lịch Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Nghiệp vụ nhà hàng

Kỹ thuật chế biến món ăn

10

Trường TCN Xây dựng Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Cốt thép hàn

11

Trường TCN GTVT Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Vận hành máy thi công nền

12

Trường TCN Nghi Sơn

Thanh Hóa

 

 

Hàn

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

13

Trường TCN số 1 Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Điện công nghiệp

14

Trường TCN Quảng Xương

Thanh Hóa

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

II

Nghệ An

 

 

 

 

1

Trường CĐN Du lịch - Thương mại Nghệ An

Nghệ An

Kỹ thuật chế biến món ăn

Hướng dẫn du lịch

Công nghệ sinh học

Quản trị khách sạn

Quản trị nhà hàng

2

Trường CĐN KTCN Việt Nam - Hàn Quốc Nghệ An

Nghệ An

Cơ điện tử

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

 

Hàn

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

Điện công nghiệp

3

Trường CĐN Kỹ thuật Việt Đức Nghệ An

Nghệ An

Sửa chữa máy tàu thủy

Kỹ thuật xây dựng

Hàn

Điện công nghiệp

4

Trường TCN Công nông nghiệp Yên Thành

Nghệ An

 

 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Hàn

May thời trang

5

Trường TCN Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An

Tổng LĐLĐVN

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Công nghệ ô tô

Điện dân dụng

6

Trường TCN dân tộc miền núi Nghệ An

Nghệ An

 

 

Hàn

Điện dân dụng

7

Trường TCN KT-CN - Thủ công nghiệp Nghệ An

Nghệ An

 

 

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

May thời trang

8

Trường TCN KT-KT Miền Bắc Nghệ An

Nghệ An

 

 

May thời trang

Điện công nghiệp

9

Trường TCN KT-KT Miền Tây Nghệ An

Nghệ An

 

 

Thú y

Bảo vệ thực vật

Điện công nghiệp

10

Trường CĐN số 4 - BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Hàn

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cắt gọt kim loại

11

Trường TCN Đô Lương

Nghệ An

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

May thời trang

12

Trường TCN KT-KT Nghi Lộc

Nghệ An

 

 

Điện dân dụng

Hàn

13

Trường TCN KT-KT Công nghiệp Vinh

Nghệ An

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

III

Hà Tĩnh

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghệ Hà Tĩnh

Tổng LĐLĐVN

Điện công nghiệp

Cơ điện tử

Vận hành máy thi công nền

Hàn

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật chế biến món ăn

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

2

Trường CĐN Việt-Đức Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Điện tử công nghiệp

Chế tạo thiết bị cơ khí

Cắt gọt kim loại

Quản trị mạng máy

Công nghệ ô tô

3

Trường TCN Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

 

 

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Vận hành máy thi công nền

Hàn

4

Trường TCN Kỹ nghệ Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

 

 

Điện công nghiệp

Vận hành cần, cầu trục

IV

Quảng Bình

 

 

 

 

1

Trường TCN Quảng Bình

Quảng Bình

 

 

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

Hướng dẫn du lịch

2

Trường TCN số 9/LĐLĐ

Tổng LĐLĐVN

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Quản trị khách sạn

V

Quảng Trị

 

 

 

 

1

Trường TCN Quảng Trị

Quảng Trị

 

 

Điện tử dân dụng

Điện công nghiệp

Hàn

2

Trường TCN giao thông vận tải Quảng Trị

Quảng Trị

 

 

Xây dựng cầu đường bộ

Công nghệ ô tô

VI

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

1

Trường CĐN du lịch Huế

Bộ VHTT&DL

Quản trị khách sạn

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Hướng dẫn du lịch

Quản trị nhà hàng

Quản trị khu Resort

2

Trường TCN số 10 /LĐLĐ

Tổng LĐLĐVN

 

 

Cơ điện nông thôn

Điện tử công nghiệp

3

Trường TCN số 23 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

4

Trường TCN Huế

Thừa Thiên Huế

 

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

5

Trường TCN Quảng Điền

Thừa Thiên Huế

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

6

Trường CĐN Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế

 

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Hàn

VII

Đà Nẵng

 

 

 

 

1

Trường CĐN du lịch Đà Nẵng

Bộ VHTT&DL

Quản trị khu Resort

Quản trị lữ hành

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

2

Trường CĐN Đà Nẵng

Đà Nẵng

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Quản trị mạng máy tính

Cơ điện tử

Cơ điện lạnh thủy sản

3

Trường TCN GTVT Đường bộ

Bộ GTVT

 

 

Xây dựng cầu đường bộ

4

Trường CĐN số 5

Bộ Quốc phòng

 

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

Công nghệ ô tô

Hàn

VIII

Quảng Nam

 

 

 

 

1

Trường CĐN Quảng Nam

Quảng Nam

 

Công nghệ ô tô

Cắt gọt kim loại 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2

Trường TCN Bắc Quảng Nam

Quảng Nam

 

 

Nghiệp vụ nhà hàng 

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

3

Trường TCN Nam Quảng Nam

Quảng Nam

 

 

Cơ điện nông thôn

Xử lý nước thải công nghiệp

4

Trường TCN thanh niên dân tộc - miền núi Quảng Nam

Quảng Nam

 

 

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Cơ điện nông thôn

Trồng cây công nghiệp

5

Trường TCN KT-KT Miền Trung Tây Nguyên

Liên minh hợp tác xã VN

 

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Kỹ thuật xây dựng

IX

Quảng Ngãi

 

 

 

 

1

Trường CĐN cơ giới Quảng Ngãi

Bộ NN và PTNT

 

 

Vận hành máy thi công mặt đường

Vận hành máy nông nghiệp

2

Trường CĐN KTCN Dung Quất

Bộ LĐTBXH

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

 

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Cắt gọt kim loại

3

Trường TCN Đức Phổ

Quảng Ngãi

 

 

Điện dân dụng

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

4

Trường TCN tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

 

 

Sửa chữa thiết bị tự động hóa 

Điện tử công nghiệp

Điện dân dụng

5

Trường CĐN Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Cơ điện tử 

 

 

Hàn

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

X

Bình Định

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

Bộ NN và PTNT

Công nghệ ô tô

 

Lâm sinh

Công nghệ sinh học

Điện công nghiệp

Vận hành máy thi công nền

Khảo sát địa hình

2

Trường CĐN Quy Nhơn

Bình Định

Cơ điện tử

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Hàn

Quản trị cơ sở dữ liệu

Điện tử công nghiệp

3

Trường TCN Hoài Nhơn

Bình Định

 

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

Điện dân dụng

4

Trường TCN Thủ công Mỹ nghệ Bình Định

Bình Định

 

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Cấp, thoát nước

XI

Phú Yên

 

 

 

 

1

Trường CĐN Phú Yên

Phú Yên

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Cơ điện lạnh thủy sản

Quản trị khu Resort

2

Trường TCN thanh niên dân tộc Phú Yên

Phú Yên

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

XII

Khánh Hòa

 

 

 

 

1

Trường CĐN Nha Trang

Khánh Hòa

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Điện tử công nghiệp

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Bảo vệ môi trường biển

2

Trường TCN Cam Ranh

Khánh Hòa

 

 

Hàn

Điện công nghiệp

Điện tử dân dụng

3

Trường TCN Ninh Hòa

Khánh Hòa

 

 

Hàn

Điện tử công nghiệp

4

Trường TCN Vạn Ninh

Khánh Hòa

 

 

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Chế tạo thiết bị cơ khí

5

Trường TCN Cam Lâm

Khánh Hòa

 

 

Nghiệp vụ nhà hàng

Quản trị khách sạn

6

Trường TCN Diên Khánh

Khánh Hòa

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

7

Trường CĐN Du lịch Nha Trang

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Quản trị nhà hàng

Quản trị khách sạn

 

Quản trị lữ hành

Kỹ thuật chế biến món ăn

Hướng dẫn du lịch

Quản trị lễ tân

XIII

Ninh Thuận

 

 

 

 

1

Trường TCN Ninh Thuận

Ninh Thuận

Điện công nghiệp

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Điện tử công nghiệp

XIV

Bình Thuận

 

 

 

 

1

Trường CĐN Bình Thuận

Bình Thuận

 

Quản trị khu Resort

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2

Trường TCN kinh tế kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận

Tổng LĐLĐVN

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Khai thác, đánh bắt hải sản

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

PHỤ LỤC 05

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÙNG TÂY NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)           

TT

Tên trường

Bộ, ngành, địa phương

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Đắk Lắk

 

 

 

 

1

Trường CĐN thanh niên dân tộc Tây Nguyên

Đắk Lắk

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Lâm sinh

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Chế biến cà phê - ca cao

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Thú y

Điện tử công nghiệp

2

Trường TCN Đắk Lắk

Đắk Lắk

 

 

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

II

Đắk Nông

 

 

 

 

1

Trường TCN Đắk Nông

Đắk Nông

 

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Cơ điện nông thôn

Trồng cây công nghiệp

III

Gia Lai

 

 

 

 

1

Trường CĐN Gia Lai

Gia Lai

 

Điện công nghiệp

Hàn

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Công nghệ sinh học

2

Trường TCN An Khê

Gia Lai

 

 

Cơ điện nông thôn

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Trồng rau

3

Trường TCN Ayun Pa

Gia Lai

 

 

Điện dân dụng

Kỹ thuật máy nông nghiệp

4

Trường TCN số 15 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

5

Trường TCN số 21 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Chế tạo thiết bị cơ khí

Kỹ thuật dược

Công nghệ ô tô

IV

Kon Tum

 

 

 

 

1

Trường TCN Kon Tum

Kon Tum

 

 

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Trồng cây công nghiệp

Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

V

Lâm Đồng

 

 

 

 

1

Trường CĐN Đà Lạt

Đà Lạt

Công nghệ sinh học

Điện công nghiệp

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ ô tô

Quản trị nhà hàng

Kỹ thuật chế biến món ăn

2

Trường TCN Bảo Lộc

Lâm Đồng

 

 

Công nghệ chế biến chè

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Cơ điện nông thôn

3

Trường CĐN Du lịch Đà Lạt

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Quản trị khách sạn

Quản trị lữ hành

 

Hướng dẫn du lịch

Quản trị lễ tân

 

PHỤ LỤC 06

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
(Kèm theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Bộ, ngành, địa phương

Cấp độ:

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Tp. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

1

Trường CĐN Kỹ thuật - Công nghệ Tp Hồ Chí Minh

Bộ LĐTB-XH

Hàn

Điện công nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Công nghệ ô tô

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

2

Trường CĐN GTVT Đường thủy II

Bộ GTVT

Sửa chữa máy tàu thủy

 

Khai thác máy tàu thủy

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

3

Trường CĐN GTVT TW III

Bộ GTVT

Công nghệ ô tô

Vận hành máy thi công mặt đường

Xây dựng cầu đường bộ

Vận hành máy thi công nền

Điện công nghiệp

4

Trường CĐN Hàng Hải TP Hồ Chí Minh

Bộ GTVT

Điều khiển tàu biển

Điện tàu thủy

 

Khai thác máy tàu thủy

5

Trường CĐN Thành phố Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Cắt gọt kim loại

6

Trường CĐN Nguyễn Trường Tộ

Tp Hồ Chí Minh

 

 

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện tử công nghiệp

7

Trường TCN Lê Thị Riêng

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Chế biến thực phẩm

Chăm sóc sắc đẹp

Bán hàng trong siêu thị

8

Trường TCN số 7 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Điện công nghiệp

9

Trường TCN Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng

Tổng LĐLĐVN

 

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

10

Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

Tp Hồ Chí Minh

Cơ điện tử

Cắt gọt kim loại

Điện tử công nghiệp

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

11

Trường TCN Nhân Đạo Tp HCM

Tp Hồ Chí Minh

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Quản trị mạng máy tính

12

Trường TCN Thủ Đức

Tp Hồ Chí Minh

 

 

Điện công nghiệp

Điện tử công nghiệp

13

Trường TCN Củ Chi

Tp Hồ Chí Minh

 

 

Điện công nghiệp

14

Trường TCN Quang Trung

Tp Hồ Chí Minh

 

 

Quản trị mạng máy tính

II

Đồng Nai

 

 

 

 

1

Trường CĐN LILAMA 2

Bộ Xây dựng

Hàn

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

 

Chế tạo thiết bị cơ khí

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

Cơ điện tử

Điện tử công nghiệp

2

Trường CĐN Cơ giới và Thủy lợi

Bộ NN&PTNT

Cắt gọt kim loại

 

Vận hành cần, cầu trục

Công nghệ ô tô

Vận hành máy thi công nền

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

Điện công nghiệp

3

Trường CĐN Đồng Nai

Đồng Nai

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Nguội sửa chữa máy công cụ

Chế biến thực phẩm

4

Trường CĐN số 8 - BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Cắt gọt kim loại

Hàn

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

5

Trường CĐN khu vực Long Thành - Nhơn Trạch

Đồng Nai

 

 

Điện dân dụng

Xử lý nước thải công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

6

Trường TCN 26/3 Đồng Nai

Đồng Nai

 

 

Điện dân dụng

Nguội sửa chữa máy công cụ

7

Trường TCN Cơ điện Đông Nam Bộ

Bộ NN và PTNT

 

 

Vận hành máy nông

Cắt gọt kim loại

8

Trường TCN Kinh tế Kỹ thuật số 2/LĐLĐ

Tổng LĐLĐVN

 

 

Nghiệp vụ nhà hàng

Lập trình máy tính

9

Trường TCN Giao thông vận tải Đồng Nai

Đồng Nai

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

III

Bình Dương

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

Bộ NN và PTNT

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Lâm sinh

Chế biến mủ cao su

Công nghệ sinh học

Cơ điện nông thôn

Công nghệ sản xuất ván

2

Trường CĐN Việt Nam - Singapore

Bình Dương

Cắt gọt kim loại

Cơ điện tử

Nguội sửa chữa máy công cụ

Điện tử công nghiệp

3

Trường TCN kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn Bình Dương

Tổng LĐLĐVN

 

 

Lắp đặt thiết bị điện

Điện công nghiệp

4

Trường TCN số 22 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

5

Trường TCN Bình Dương

Bình Dương

 

 

Điện dân dụng

6

Trường TCN Dĩ An

Bình Dương

 

 

Hàn

7

Trường TCN Tân Uyên

Bình Dương

 

 

Điện công nghiệp

8

Trường TCN Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương

Bình Dương

Cắt gọt kim loại

 

 

Hàn

Điện công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Cơ điện tử

Công nghệ ô tô

9

Trường TCN Khu công nghiệp Bình Dương

Bình Dương

 

 

Thiết kế thời trang

IV

Bình Phước

 

 

 

 

1

Trường TCN Tôn Đức Thắng

Bình Phước

 

 

Điện công nghiệp

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

Điện tử dân dụng

V

Tây Ninh

 

 

 

 

1

Trường TCN Tây Ninh

Tây Ninh

 

 

Cắt gọt kim loại

2

Trường TCN khu vực Nam Tây Ninh

Tây Ninh

 

 

Hàn

VI

Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 

 

 

1

Trường CĐN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện công nghiệp

Hàn

Công nghệ ô tô

Cơ điện tử

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2

Trường CĐN Du lịch Vũng Tàu

Bộ VHTT&DL

Quản trị khách sạn

Quản trị lễ tân

 

Quản trị nhà hàng

Hướng dẫn du lịch

Kỹ thuật chế biến món

3

Trường TCN Kinh tế kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng LĐLĐVN

 

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

PHỤ LỤC 07

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
(Kèm theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Bộ, ngành, địa phương

Cấp độ:

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Long An

 

 

 

 

1

Trường CĐN Long An

Long An

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Cơ điện tử

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

Hàn

2

Trường TCN Đồng Tháp Mười

Long An

 

 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Thú y

Cơ điện nông thôn

3

Trường TCN Đức Hòa

Long An

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Chế tạo thiết bị cơ khí

Công nghệ ô tô

4

Trường TCN cần Giuộc

Long An

 

 

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

II

Tiền Giang

 

 

 

 

1

Trường CĐN Tiền Giang

Tiền Giang

 

Cơ điện tử

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

2

Trường TCN khu vực Cai Lậy

Tiền Giang

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Nguội sửa chữa máy công cụ

3

Trường TCN khu vực Gò Công

Tiền Giang

 

 

Cơ điện lạnh thủy sản

Hàn

Điện công nghiệp

4

Trường TCN Công đoàn Tiền Giang

Tổng LĐLĐVN

 

 

Quản trị mạng máy tính

Chế biến thực phẩm

5

Trường TCN GTVT Tiền Giang

Tiền Giang

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Khai thác máy tàu thủy

III

Vĩnh Long

 

 

 

 

1

Trường TCN số 9 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

2

Trường TCN Vĩnh Long

Vĩnh Long

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Điện dân dụng

IV

Cần Thơ

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cần Thơ

Tp Cần Thơ

Công nghệ ô tô

Cắt gọt kim loại

 

Điện tử công nghiệp

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Quản trị mạng máy tính

Điện công nghiệp

2

Trường TCN Khu vực ĐBSCL

Tp Cần Thơ

 

 

Xây dựng cầu đường bộ

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

3

Trường TCN Thới Lai

Tp Cần Thơ

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

4

Trường TCN Cần Thơ

Tổng LĐLĐVN

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Hàn

V

Hậu Giang

 

 

 

 

1

Trường TCN tỉnh Hậu Giang

Hậu Giang

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Thú y

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

2

Trường TCN Ngã Bảy

Hậu Giang

 

 

Điện dân dụng

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

VI

An Giang

 

 

 

 

1

Trường CĐN An Giang

An Giang

Cắt gọt kim loại

Hàn

Kỹ thuật xây dựng

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Điện công nghiệp

Cơ điện tử

2

Trường TCN Châu Đốc

An Giang

 

 

Nghiệp vụ nhà hàng

Nghiệp vụ lễ tân

3

Trường TCN Dân tộc Nội trú An Giang

An Giang

 

 

Trồng cây lương thực, thực phẩm

Cơ điện nông thôn

4

Trường TCN Tân Châu

An Giang

 

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

5

Trường TCN Chợ Mới

An Giang

 

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

6

Trường TCN Kinh tế kỹ thuật Công đoàn An Giang

Tổng LĐLĐVN

 

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

VII

Đồng Tháp

 

 

 

 

1

Trường CĐN Đồng Tháp

Đồng Tháp

 

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật xây dựng

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2

Trường TCN Hồng Ngự

Đồng Tháp

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

3

Trường TCN Tháp Mười

Đồng Tháp

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

4

Trường TCN Thanh Bình

Đồng Tháp

 

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

VIII

Bến Tre

 

 

 

 

1

Trường CĐN Đồng Khởi

Tổng LĐLĐVN

 

Công nghệ ô tô

Quản trị mạng máy tính

Quản trị khách sạn

2

Trường TCN Bến Tre

Bến Tre

 

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Cắt gọt kim loại

Cơ điện nông thôn

IX

Trà Vinh

 

 

 

 

1

Trường TCN Trà Vinh

Trà Vinh

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Điện công nghiệp

2

Trường TCN Dân tộc nội trú tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

 

 

Cắt gọt kim loại

Bảo vệ thực vật

Thú y

X

Sóc Trăng

 

 

 

 

1

Trường CĐN Sóc Trăng

Sóc Trăng

 

Công nghệ ô tô

Chế biến và bảo quản thủy sản

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Điện tử công nghiệp

Chế biến thực phẩm

XI

Bạc Liêu

 

 

 

 

1

Trường CĐN Bạc Liêu

Bạc Liêu

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật sửa chữa, láp ráp máy tính

Cơ điện nông thôn

2

Trường TCN tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Chế biến và bảo quản thủy sản

XII

Cà Mau

 

 

 

 

1

Trường TCN tỉnh Cà Mau

Cà Mau

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

Hàn

Cơ điện tử

Công nghệ ô tô

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

XIII

Kiên Giang

 

 

 

 

1

Trường CĐN Kiên Giang

Kiên Giang

 

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Chế biến và bảo quản thủy sản

Quản trị khách sạn

Cắt gọt kim loại

2

Trường TCN Dân tộc Nội trú Kiên Giang

Kiên Giang

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Vận hành máy xây dựng

3

Trường TCN vùng Tứ giác Long Xuyên

Kiên Giang

 

 

Sửa chữa máy tàu thủy

4

Trường TCN vùng U Minh Thượng

Kiên Giang

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

5

Trường TCN Tân Hiệp

Kiên Giang

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 854/QĐ-BLĐTBXH năm 2013 phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • Số hiệu: 854/QĐ-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 06/06/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Phi
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/06/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản