Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 843/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CHUYỂN GIAO CÁC NHIỆM VỤ, DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- TCT Bưu điện VN, Bưu điện tỉnh ĐT;
- Lưu: VT, T (HC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

ĐỀ ÁN

THÍ ĐIỂM CHUYỂN GIAO CÁC NHIỆM VỤ, DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Chủ trương chuyển một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm đã được Đảng ta xác định cụ thể tại Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (tại Tiết 4 Điểm 2.2 Khoản 2, Mục III). Triển khai thực hiện chủ trương trên, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy định và chỉ đạo thực hiện việc chuyển giao này, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ ban hành về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2018, đã xác định việc thực hiện tại:

+ Nhiệm vụ số 171: “Nghiên cứu và đề xuất các chính sách, biện pháp khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do nhà nước đầu tư, trong đó chú trọng đến việc triển khai cung ứng dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích, qua mạng bưu chính công cộng. Đẩy mạnh việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích”.

+ Nhiệm vụ số 185: “Nghiên cứu và xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện, đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”.

- Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018, đã xác định việc thực hiện tại:

+ Nhiệm vụ số 37: “Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.”

+ Nhiệm vụ số 38: “Nghiên cứu xây dựng Đề án triển khai thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp bưu chính công ích trong cung ứng dịch vụ hành chính công, góp phần thúc đẩy sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và tinh giản biên chế.”

Với các chủ trương và chỉ đạo nêu trên, việc tỉnh Đồng Tháp lựa chọn xây dựng Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh là rất phù hợp và cần thiết nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng tại địa phương trong việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp.

2. Căn cứ xây dựng Đề án

a) Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

b) Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

c) Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

d) Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

đ) Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

e) Nghị định 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ ban hành Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

g) Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 30c/NQ-CP;

h) Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2018;

i) Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

k) Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 24/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

l) Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục đích:

Giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước tinh giản biên chế, giảm tải công việc, giảm chi đầu tư cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư; đồng thời, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo chất lượng phục vụ của Bưu điện đối với các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công được cơ quan hành chính nhà nước chuyển giao; đồng thời, có giám sát, theo dõi thường xuyên từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của việc chuyển giao;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và Bưu điện trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo công tác giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch;

- Việc chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công được thực hiện dựa trên lộ trình phù hợp, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật và năng lực của Bưu điện.

3. Đối tượng và phạm vi của Đề án:

- Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh trước mắt sẽ tập trung vào việc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả 3 cấp: Tỉnh, huyện và xã, cụ thể:

+ Ở cấp tỉnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh;

+ Ở cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Ở cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Các lĩnh vực, thủ tục hành chính chuyển giao cho Bưu điện thực hiện theo Đề án này được lựa chọn dựa trên tiêu chí từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp theo lộ trình phù hợp với năng lực của nhân viên Bưu điện. Đề án hướng đến việc chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực cho nhân viên Bưu điện thực hiện, đồng thời, chuyển vị trí đặt Bộ phận Một cửa 03 cấp tại trụ sở Bưu điện khi có đủ điều kiện cần thiết để việc thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh từng bước được thực hiện thống nhất thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Đề án sẽ tiếp tục thực hiện đối với các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công khác mà các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh không nhất thiết trực tiếp thực hiện và Bưu điện Tỉnh có khả năng đảm nhận.

III. HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC BỘ PHẬN MỘT CỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Khái quát về tổ chức Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh:

Thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian qua Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cơ bản được tổ chức như sau:

a) Cấp tỉnh: Đã thành lập Trung tâm Hành chính công và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 03/10/2016 đến nay. Trung tâm là cơ quan hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh. Trụ sở được bố trí tạm tại địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (cải tạo từ trụ sở của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Tháp).

Trung tâm Hành chính công là đầu mối tập trung để tiếp nhận hơn 1.000 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 16 sở thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh. Nhân sự tại Trung tâm gồm: 05 công chức, viên chức thuộc biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, do Trung tâm trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụ và 20 công chức, viên chức thuộc biên chế các sở, ngành tỉnh, được bố trí đến làm việc tại Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả. Số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết bình quân mỗi tháng tại Trung tâm là hơn 3.000 hồ sơ.

b) Cấp huyện: 12/12 Ủy ban nhân dân cấp huyện đã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trụ sở Bộ phận Một cửa cấp huyện đều nằm trong khuôn viên Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện là đầu mối tập trung để tiếp nhận hơn 220 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các ngành dọc tại địa phương. Nhân sự tại đây gồm các công chức, viên chức thuộc biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện và của các phòng, ban chuyên môn, với số lượng từ 04 đến 11 người, số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết bình quân mỗi tháng hơn 1.000 hồ sơ/huyện.

c) Cấp xã: 144/144 Ủy ban nhân dân cấp xã đã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Trụ sở Bộ phận Một cửa cấp xã đều nằm trong khuôn viên Ủy ban nhân dân cấp xã (trừ 04 xã đang thực hiện theo mô hình ghép giữa Bộ phận Một cửa xã và Bưu điện Văn hóa xã).

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hơn 150 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Nhân sự tại đây gồm các công chức và người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã, với số lượng bố trí từ 04 đến 06 người, trong đó, nhân sự trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ 01 đến 03 người, còn lại là công chức chuyên môn trên các lĩnh vực, không trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của công dân. Số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết bình quân mỗi tháng khoảng 700 hồ sơ/xã.

2. Thuận lợi, khó khăn:

a) Thuận lợi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều đã tổ chức Bộ phận Một cửa để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đạt tỷ lệ 100%.

- Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện cơ bản đúng quy định, tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hẹn cao (đạt trên 95%).

- Hầu hết cơ quan, đơn vị đã bố trí đủ số lượng nhân sự cần thiết tại Bộ phận Một cửa theo từng lĩnh vực để phục vụ yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

- Quy hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cơ bản thực hiện đúng quy định, từ khâu nhận đến khâu giải quyết hồ sơ và trả kết quả được thực hiện chặt chẽ thông qua phiếu kiểm soát quá trình giải quyết.

- Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở, bố trí các trang thiết bị hiện đại, khang trang và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết.

b) Hạn chế, khó khăn:

- Trong điều kiện các cơ quan đang thực hiện tinh giản biên chế, việc bố trí số lượng công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa theo từng lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu của các quy định mới về cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo áp lực không nhỏ cho các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.

- Ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức tuy có chuyển biến nhưng chưa cao, một bộ phận công chức, viên chức vẫn còn hạn chế về năng lực chuyên môn, thiếu linh hoạt, máy móc, thậm chí nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình xử lý, giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân.

- Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn rất thấp (dưới 3%), tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua đường bưu chính công ích có tăng (khoảng 9%) nhưng vẫn chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

- Một số cơ quan, địa phương, nhất là ở cấp xã chưa bố trí Bộ phận Một cửa đáp ứng được yêu cầu phục vụ tổ chức, công dân; cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp.

3. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn:

- Theo quy định hiện hành, mỗi sở, ngành tỉnh, mỗi lĩnh vực tại cấp huyện, xã đều phải có công chức, viên chức chuyên môn phụ trách việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Nhân sự này phải đảm bảo tiêu chuẩn là đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; có thâm niên công tác tối thiểu 03 năm trong ngành, lĩnh vực được phân công. Trong khi đó, có những sở, ngành, lĩnh vực ở cấp huyện, cấp xã phát sinh ít hồ sơ hoặc hồ sơ không quá phức tạp nếu bố trí số lượng nhân sự theo tiêu chuẩn nêu trên sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí biên chế và tăng chi phí của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

- Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã hạn chế được tình trạng công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ tiếp xúc trực tiếp với tổ chức, công dân, tuy nhiên, nhiệm vụ này vẫn do công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện. Cơ quan hành chính vẫn còn tiếp xúc trực tiếp với tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nên dễ dẫn đến tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch. Việc kiểm tra, giám sát để hạn chế tình trạng này còn chưa thường xuyên và mang nặng tính nội bộ nên khó xử lý triệt để các tiêu cực phát sinh.

- Chưa tìm được giải pháp hiệu quả, khả thi để thông tin, tuyên truyền nhằm giúp người dân thay đổi được thói quen “gặp tận mặt, trao tận tay” cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính. Đặc biệt là chưa tìm ra cách thức phù hợp để hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng được các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai và việc thực hiện hồ sơ qua đường bưu chính công ích.

- Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp nên việc bố trí kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở mới, mua sắm các trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn. Một số cơ quan, đơn vị, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được trang bị không theo nhu cầu thực tế phát sinh tại từng địa bàn nên chưa phát huy hiệu quả sử dụng.

IV. TÌNH HÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THỜI GIAN QUA

Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định 447/QĐ-UBND-HC ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (đợt 1); Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đã tích cực triển khai thực hiện. Theo đó, từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2018, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 166.800 hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở cả 03 cấp: Tỉnh, huyện và xã. Cụ thể:

1. Cấp tỉnh:

- Phối hợp với Trung tâm Hành chính công và các sở, ngành tỉnh gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, nhất là đối với các thủ tục hành chính thông dụng như: Cấp đổi giấy phép lái xe, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu, cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh...

- Phối hợp với Trung tâm Hành chính công triển khai thực hiện Mô hình Hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà theo yêu cầu của người dân đối với 46 thủ tục hành chính của 12 sở, ngành tỉnh.

Ngoài ra, Bưu điện Tỉnh còn thực hiện chuyển phát kết quả giải quyết đối với các đơn vị khác như: Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Cục Thi hành án...

2. Cấp huyện:

- Bưu điện tham gia tại 11/12 Bộ phận Một cửa cấp huyện để thực hiện dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, công dân, trong đó, đã bố trí nhân viên Bưu điện trực tiếp tại 06/11 Bộ phận Một cửa cấp huyện, các huyện còn lại việc tiếp nhận nhu cầu chuyển phát kết quả của tổ chức, công dân do công chức Một cửa hỗ trợ tiếp nhận.

- Bưu điện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai việc chuyển hồ sơ tiếp nhận từ cấp xã về cấp huyện, đồng thời, chuyển phát kết quả giải quyết từ cấp huyện đến người dân. Theo đó, đã triển khai tại 06/12 huyện gồm: Lấp Vò, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và Tháp Mười. Trong đó, riêng 02 huyện: Tam Nông, Thanh Bình, chi phí chuyển phát liên thông huyện - xã do Ủy ban nhân dân huyện chi trả, các huyện khác chi phí thực hiện do người dân chi trả.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự triển khai Mô hình Hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân đối với 18 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp huyện. Trong quý III/2018, tiếp tục triển khai mô hình này tại các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

3. Cấp xã:

- Bưu điện phối hợp triển khai Mô hình kết hợp giữa Bưu điện Văn hóa xã và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo đó, đã bố trí Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sang làm việc tại điểm Bưu điện Văn hóa xã. Việc triển khai kết hợp đã được thực hiện tại 04 xã gồm: Thường Thới Tiền, Thường Phước 2 - huyện Hồng Ngự; Tân Thạnh, Tân Long - huyện Thanh Bình.

- Bưu điện Tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 01/UBND-TTHCC ngày 23/5/2018 về việc chấp thuận chủ trương triển khai Mô hình kết hợp Bưu điện Văn hóa và Bộ phận Một cửa cấp xã đối với 23 xã trong quý III/2018.

Với kinh nghiệm trong việc hỗ trợ cung ứng các dịch vụ hành chính công thời gian qua và với năng lực mạng lưới hiện có, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công, góp phần cùng Chính quyền tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân.

Tuy nhiên, do đặc thù của loại hình dịch vụ hành chính công là số lượng thủ tục hành chính rất nhiều, trong đó, có nhiều thủ tục hành chính chuyên sâu, phức tạp, đồng thời, công tác thông tin, tuyên truyền chưa được lan tỏa sâu rộng đến người dân, nhất là người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Chính vì thế, việc chuyển giao cần có thời gian, lộ trình phù hợp với năng lực của Bưu điện Tỉnh cũng như sự phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kịp thời từ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh để cùng nhau thực hiện mục tiêu phục vụ tốt nhất yêu cầu của tổ chức, công dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

V. NỘI DUNG, PHƯƠNG ÁN CHUYỂN GIAO CÁC NHIỆM VỤ, DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Nội dung chuyển giao:

- Trụ sở Bộ phận Một cửa các cấp: Ưu tiên bố trí Bộ phận Một cửa tại trụ sở của Bưu điện, đáp ứng tiêu chí có vị trí giao thông thuận tiện, dễ tìm kiếm, dễ nhận dạng, tạo điều kiện tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính.

- Bố trí nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp. Công việc hỗ trợ của nhân viên Bưu điện gồm:

+ Hướng dẫn thủ tục hành chính, kiểm tra thành phần hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí... theo quy định.

+ Cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm, ghi chép phiếu hẹn, phiếu giao nhận hồ sơ và sổ theo dõi theo quy định.

+ Bàn giao hồ sơ tiếp nhận cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

+ Nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

+ Chuyển trả kết quả giải quyết cho cá nhân, tổ chức.

+ Báo cáo thống kê, theo dõi tình trạng giải quyết thủ tục hành chính.

2. Phương án triển khai:

a) Về bố trí mặt bằng, trụ sở:

Dự kiến bố trí mặt bằng, trụ sở Bộ phận Một cửa các cấp được thực hiện như sau:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp: Cải tạo tòa nhà Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, số 85 Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh để làm trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh.

- Bộ phận Một cửa cấp huyện: Bố trí tại tòa nhà Bưu điện cấp huyện đã cải tạo, đảm bảo đủ điều kiện về mặt bằng, diện tích. Đối với các điểm chưa đủ điều kiện, Bộ phận Một cửa cấp huyện tạm giữ theo hiện trạng và thực hiện chuyển trụ sở theo lộ trình phù hợp.

- Bộ phận Một cửa cấp xã: Bố trí tại nhà Bưu điện Văn hóa xã theo mô hình kết hợp Bưu điện với Bộ phận Một cửa cấp xã. Đối với các điểm chưa triển khai mô hình kết hợp, Bộ phận Một cửa cấp xã tạm giữ theo hiện trạng và thực hiện chuyển trụ sở theo lộ trình phù hợp.

Ban Điều hành Đề án chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng Bộ phận Một cửa các cấp.

b) Về bố trí nhân lực:

Bố trí tối đa số lượng nhân viên Bưu điện có thể hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa các cấp, phù hợp với năng lực tiếp nhận chuyển giao để trên cơ sở đó thay thế cho các công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể:

- Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh:

+ Bộ phận quản lý, điều hành: Sử dụng theo hiện trạng và bổ sung thêm 01 nhân sự thuộc biên chế Bưu điện, giúp việc Giám đốc Trung tâm điều hành các hoạt động thuộc phạm vi nghiệp vụ liên quan của Bưu điện.

+ Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc biên chế các sở, ngành tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm.

+ Nhân viên Bưu điện thực hiện hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

+ Thực hiện chuyển giao dần công việc của công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc biên chế các sở, ngành tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm cho nhân viên Bưu điện thực hiện và thay thế. Sau khi hoàn thành chuyển giao, thay thế công việc, công chức, viên chức được chuyển về cơ quan, đơn vị quản lý để thực hiện nhiệm vụ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công.

- Tại Bộ phận Một cửa cấp huyện:

+ Công chức quản lý, điều hành: Sử dụng theo hiện trạng và Giám đốc Bưu điện Tỉnh phân công Giám đốc Bưu điện cấp huyện tham gia điều hành các hoạt động thuộc phạm vi nghiệp vụ liên quan của Bưu điện.

+ Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc biên chế các phòng, ban chuyên môn được cử đến làm việc.

+ Nhân viên Bưu điện thực hiện hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

+ Thực hiện chuyển giao dần công việc của công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc biên chế các phòng, ban chuyên môn được cử đến làm việc cho nhân viên Bưu điện thực hiện và thay thế. Sau khi hoàn thành chuyển giao, thay thế công việc, công chức, viên chức được chuyển về cơ quan, đơn vị quản lý để thực hiện nhiệm vụ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công.

- Tại Bộ phận Một cửa cấp xã:

+ Công chức quản lý, điều hành: Sử dụng theo hiện trạng và Giám đốc Bưu điện Tỉnh phân công Giám đốc Bưu điện cấp huyện tham gia điều hành các hoạt động thuộc phạm vi nghiệp vụ liên quan của Bưu điện.

+ Công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Nhân viên Bưu điện thực hiện hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

+ Thực hiện chuyển giao dần công việc của công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã cho nhân viên Bưu điện thực hiện và thay thế. Sau khi hoàn thành chuyển giao, thay thế công việc, công chức được chuyển về Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân cấp xã phân công.

Ban điều hành Đề án chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện chuyển giao công việc, nhân sự cụ thể cho từng Bộ phận Một cửa các cấp.

c) Về quy trình thực hiện thủ tục hành chính:

- Quy trình thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước theo Đề án cơ bản tuân thủ theo các quy định tại các Điều: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành.

- Hệ thống Bưu điện tham gia, hỗ trợ tích cực vào việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp tỉnh được giao tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Nhân viên Bưu điện được bố trí tại Bộ phận Một cửa chủ động hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua 03 cách thức:

+ Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp;

+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;

+ Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Trong đó, chú ý tập trung triển khai thực hiện Mô hình hỗ trợ người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cấp xã và Mô hình Hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ được thực hiện trực tuyến và thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích để giảm chi phí, công sức và tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng văn minh, hiện đại.

d) Về việc quản lý, giám sát nhân viên Bưu điện thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao:

Nhân viên Bưu điện thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao theo Đề án này chịu sự quản lý, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao của các chủ thể sau đây:

- Bộ phận quản lý, điều hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh và công chức quản lý, điều hành của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

- Bưu điện Tỉnh cử nhân viên lãnh đạo phối hợp quản lý, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của đội ngũ này.

đ) Về trang thiết bị, phương tiện làm việc khi chuyển giao:

- Trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin: Sử dụng của Bưu điện theo trang bị nhận diện thương hiệu Bưu điện Việt Nam (VNPost).

- Các ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận Một cửa các cấp: Sử dụng theo hiện trạng.

- Phương tiện làm việc, máy tính:

+ Nhân viên Bưu điện hỗ trợ tiếp nhận: Bưu điện tự trang bị.

+ Công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp: Sử dụng theo hiện trạng, Bưu điện sẽ đầu tư trang bị theo lộ trình chuyển giao.

e) Về chi phí đầu tư và vận hành:

Đe tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức triển khai Đề án, trong quá trình thử nghiệm, Ngân sách nhà nước tạm thời hỗ trợ chi phí đầu tư và vận hành cho Bưu điện Tỉnh ở một số nội dung.

Việc hỗ trợ được thực hiện trên nguyên tắc chia sẻ chi phí giữa Ủy ban nhân dân Tỉnh với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Kết thúc giai đoạn thử nghiệm, sẽ có đánh giá về hiệu quả và cách tính các chi phí liên quan.

g) Về cơ chế trả lương, phụ cấp:

- Cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công chức, viên chức chi trả lương, phụ cấp cho công chức, viên chức quản lý Bộ phận Một cửa các cấp và công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định hiện hành.

- Bưu điện chi trả lương, phụ cấp cho nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp theo quy chế nội bộ hiện hành.

- Bưu điện Tỉnh chi trả phụ cấp trách nhiệm cho đội ngũ công chức trực tiếp tham gia quản lý, điều hành Đề án tại Bộ phận Một cửa các cấp và trả lương, phụ cấp theo thoả thuận từng công việc cho công chức, viên chức làm thêm ngoài giờ theo yêu cầu của Bưu điện Tỉnh (nếu có).

3. Lộ trình thực hiện:

Lộ trình chuyển giao theo Đề án, dự kiến được thực hiện như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Đến 31/7/2018

Xây dựng, ban hành Đề án và chuẩn bị các điều kiện thực hiện thí điểm trên địa bàn.

Từ 01/8/2018

Triển khai trên các địa bàn:

- Cấp tỉnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh;

- Cấp huyện: Tại 02 Bộ phận Một cửa thuộc UBND huyện Thanh Bình và huyện Tam Nông;

- Cấp xã: Tại 04 điểm đang thực hiện mô hình kết hợp Bưu điện với Bộ phận Một cửa cấp xã: Tân Thạnh, Tân Long (huyện Thanh Bình); Thường Thới Tiền, Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự).

Từ 01/10/2018

Triển khai trên các địa bàn:

- Cấp huyện: Tại 06 Bộ phận Một cửa thuộc UBND: Huyện Tân Hồng, huyện Tháp Mười, huyện Châu Thành, huyện Cao Lãnh, thị xã Hồng Ngự, thành phố Sa Đéc.

- Cấp xã: Tại 23 điểm đã thực hiện mô hình kết hợp Bưu điện với Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Từ 01/01/2019

Sơ kết Đề án để tiếp tục triển khai trên các địa bàn còn lại (huyện Hồng Ngự, huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò, thành phố Cao Lãnh và các điểm Bưu điện văn hóa xã còn lại).

 

 

VI. ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH KHẢ THI, HIỆU QUẢ VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA ĐỀ ÁN

Việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh nhằm mang lại các lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thể hiện ở một số nội dung như sau:

1. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Góp phần giảm tải công việc; giảm chi đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Giúp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng mô hình giải quyết thủ tục hành chính mới theo hướng thân thiện, hiệu quả với nhiều tiện ích, lợi ích thiết thực cho người dân, tổ chức, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, phục vụ.

2. Đối với người dân, tổ chức

- Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến.

- Ý thức, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên Bưu điện đối với tổ chức, công dân sẽ tốt hơn, hạn chế cửa quyền, nhũng nhiễu, tiêu cực và các chi phí ngoài quy định khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Với sự tham gia hỗ trợ của nhân viên Bưu điện sẽ giúp giảm tải khối lượng công việc tại Bộ phận Một cửa, giúp công việc được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi hơn; giúp người dân, tổ chức giảm thời gian chờ đợi, đồng thời, khi đến trụ sở Bưu điện, người dân có tâm lý thoải mái hơn so với việc phải đến các cơ quan công quyền. Thông qua đó, người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ công theo hướng văn minh, hiện đại.

3. Đối với Bưu điện

- Khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư; thể hiện vai trò là doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định thực hiện nhiệm vụ duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, là cánh tay nối dài, là bộ mặt và là một phần của cơ quan hành chính nhà nước theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

- Góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá các dịch vụ công của Đảng và Nhà nước, lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cộng đồng làm ưu tiên và không vì mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công)

- Là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Đề án thí điểm trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo hiệu quả và thành công của Đề án.

- Đầu mối về công tác thông tin, tuyên truyền trên phạm vi toàn tỉnh; chủ trì công tác tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn các nội dung của Đề án; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tham mưu các lĩnh vực, thủ tục hành chính và các nhiệm vụ khác có thể chuyển giao cho Bưu điện thực hiện theo lộ trình.

- Giúp Ban Điều hành Đề án xây dựng Quy chế phối hợp quản lý và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Giao Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công trực tiếp thực hiện việc quản lý, phân công, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao theo Đề án này đối với nhân viên Bưu điện được bố trí làm việc tại Trung tâm; đồng thời, làm nhiệm vụ điều phối, theo dõi việc thực hiện Đề án này tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

2. Trách nhiệm của Bưu điện tỉnh Đồng Tháp:

- Là bên nhận chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền, Bưu điện Tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ có liên quan và giúp Ban Điều hành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các công việc cụ thể theo Đề án này.

- Bố trí nhân viên Bưu điện có đủ số lượng, trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, cử nhân sự tham gia bộ phận quản lý, điều hành tại Bộ phận Một cửa các cấp.

- Chuẩn bị bố trí trụ sở làm việc của Bộ phận Một cửa các cấp và các trang thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao theo lộ trình của Đề án.

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) trong việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ có liên quan của Đề án.

- Chủ động bố trí kinh phí thực hiện Đề án; có cơ chế khuyến khích, động viên các đối tượng được tinh giản biên chế từ cơ quan nhà nước sang làm việc tại Bưu điện Tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao. Kịp thời báo cáo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xem xét chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ đối với các nội dung, nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền và khả năng của Bưu điện Tỉnh.

3. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện Đề án thí điểm:

- Là bên trực tiếp chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý, cơ quan, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ có liên quan theo Đề án này.

- Hỗ trợ, tập huấn để nhân viên Bưu điện thực hiện được nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các lĩnh vực, thủ tục hành chính chuyển giao.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc quyền quản lý phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân viên Bưu điện hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

- Tích cực tham mưu đề xuất chuyển giao đối với các lĩnh vực, thủ tục hành chính và các nhiệm vụ thuộc quyền quản lý có thể chuyển giao cho Bưu điện thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của Đề án.

- Có phương án bố trí, sắp xếp công việc hợp lý để công chức, viên chức được điều động về lại phòng, ban, đơn vị chuyên môn theo Đề án an tâm công tác.

- Có hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp để tổ chức, công dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Đề án này. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống truyền thanh các cấp (Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã) thường xuyên thông tin rộng rãi thông tin này đến người dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Đề án, nhất là việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hệ thống Bưu điện tại địa bàn.

4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tạo tài khoản trên phần mềm một cửa điện tử và tập huấn cho nhân viên Bưu điện sử dụng phần mềm để thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao theo Đề án.

- Tập huấn, hỗ trợ, tạo điều kiện để Bưu điện phối hợp thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua đường Bưu chính công ích.

- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng thời lượng đưa các tin tức, bài viết về Đề án thí điểm này qua sóng phát thanh và truyền hình, báo mạng, mạng xã hội...

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh cho ý kiến đối với việc Bưu điện Việt Nam (VnPost) sẽ chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ hệ thống phần mềm hành chính công theo Mô hình chính quyền điện tử.

5. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện nội dung tại Điểm e Khoản 2 Mục V Đề án này và bố trí kinh phí để bảo đảm triển khai thực hiện hiện Đề án.

6. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh về các nội dung mang tính pháp lý của Đề án để kịp thời tham mưu chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

7. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

Giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi các tác động của Đề án đối với chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, xã hội hoá dịch vụ hành chính công và cải cách hành chính tại các ngành, các cấp, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp phản ánh về Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh (thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) tổng hợp để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 843/QĐ-UBND-HC năm 2018 về ban hành Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  • Số hiệu: 843/QĐ-UBND-HC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
  • Người ký: Nguyễn Văn Dương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản