Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 839/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG THUỘC CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6/2016 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường Quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1784/TTr-SNN ngày 05 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ sở hữu cây lâu năm theo quy định hiện hành của nhà nước.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất bổ sung danh mục cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến việc đăng ký, chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm trên địa bàn quản lý theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN và PTNT (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN(NNT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

DANH MỤC

LOÀI CÂY TRỒNG THUỘC CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 839/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

I

Cây công nghiệp lâu năm

 

1

Cao su

Hevea brasiliensis

2

Cà phê

Coffea arabica

3

Chè

Camellia sinensis

4

Mắc ca

Macadamia

II

Cây ăn quả lâu năm

 

1

Persea americana

2

Bưởi

Citrus maxima

3

Cam

Citrus sinensis

4

Nhãn

Dimocarpus longan

5

Vải

Litchi chinensis

6

Xoài

Mangifera indica

7

Vú sữa

Chrysophyllum cainino

8

Mận

Prunus salicina

9

Mắc cọoc

Pyrus granulosa

10

Ổi

Psidium guajava

11

Hồng xiêm

Manilkara achras

12

Gấc

Momordica cochinchinensis

13

Táo

Ziziphus mauritiana

14

Chanh

Citrus aurantifolia

15

Mít

Artocarpus heterophyllus

16

Quýt

Citrus reticulata

17

Thanh long ruột trắng

Hylocereus undatus

18

Thanh long ruột đỏ

Hylocereus costaricensis

19

Pyrus

20

Đào

Prunus persica

21

Prunus mume

22

Na

Annona squamosa

23

Mãng cầu

Annona muricata

24

Cóc

Spondias dulcis

25

Dừa

Cocos nucifera

26

Hồng

Diospyros kaki

27

Khế

Averrhoa carambola

28

Me

Tamarindus indica

29

Nho

Vitis vinifera

30

Nhót

Elaeagnus latifolia

31

Quất hồng bì

Clausena lansium

32

Dâu da xoan

Spondias lakonensis

33

Roi

Syzygium samarangense

34

Táo

Ziziphus mauritiana

35

Trứng gà

Pouteria lucuma

36

Bòn bon

Lansium domesticum

37

Sakê

Artocarpus altilis

38

Phật thủ

Citrus medica L. var. sarcodactylis (Noot.) Swingle

III

Cây dược liệu lâu năm

 

1

Đinh lăng (cây gỏi cá)

Polyscias fruticosa (L.) Harms.

2

Mật gấu

Vernonia amygdalina Del

3

Xạ đen

Celas trus hindsii Benth

4

Sa nhân đỏ

Amomum vilosum Lour

5

Sa nhân tím

Amomum longỉligulare T.L. Wu

6

Sa nhân xanh

Amomun xanthioides Wall

7

Hà thủ ô đỏ

Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldosn

8

Tam thất

Panax notoginseng (Burkill) F.H. Chen

9

Sơn tra (Táo mèo)

Crataegus cuneara Sied.et Zucc

10

Sâm cau

Curculigo orchioides

11

Quế

Cinnamomum cassia Presl

12

Thảo quả

Amomum aromaticum Roxb

13

Mắc khén

Zanthoxylum rhetsa

14

Hoàn ngọc

Pseuderanthemum palatiferum (Nees) RadlK.

15

Thần kỳ

Synsepalum dulcificum

16

Bồ kết

Styrax tonkinensis Pierre

17

Hồi

Illicium verum Hook.F

18

Đỗ trọng

Eucommia ulmoides Oliv.

19

Ba kích

Morinda officinalis How

20

Bình vôi

Stephania glabra (Roxb.) Miers

IV

Cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu năm

 

1

Lát hoa

Chukrasia tabularis

2

Thông mã vĩ

Pinus massoniana Lamb

3

Thông Caribe

Pinus caribaea Morelet

4

Thông nhựa

Pinus merkusii

5

Bạch đàn uro

Eucalyptus urophylla S.T. Blake

6

Bạch đàn lai

Eucalyptus urophylla x Eucalyptus camaldunensis

7

Keo tai tượng

Acacia mangium Willd

8

Keo lá tràm

Acacia auriculiformis

9

Keo lai

Acacia hybrid

10

Keo dậu

Leuceana leucocephala

11

Giổi xanh

Michelia mediocris

12

Giổi găng

Paramichelia baillonii (Pierre) Hu (Michelia baillonii (Pierre) Finet et Gagnep)

13

Mỡ

Manglietia glauca BL

14

Vối thuốc

Schima wallichii Choisy

15

Tông dù

Toona sinensis Roem

16

Trám trắng

Canarium album Raeusch

17

Trám đen

Canarium tramdenum Dai & Ykov

18

Sa mộc (Sa mu)

Cunninghamia lanceolata (Lamb) Hook

19

Tếch

Tectona grand is Lin.f

20

Tống quá sủ

Alnus nepalensis D.Don

21

Pơ mu

Fokienia hodginssi

22

Tô hạp Điện Biên

Altingia siamensis Craib

23

Xoan ta

Melia azedarach Linn

24

Xoan nhừ

Spondỉas mangifera Wild

25

Nhôi

Bischofla trifolia Blume

26

Trẩu

Venicia montana Lour

27

Ban

Bauhinia variegata L.

28

Sưa

Dallbergia bouruana Gagu

29

Cọ khiết

Dalbergia hupeana

30

Muồng đen

Cassia siamea Lamarck

31

Bạch đàn

E. camaldulensis

32

Sao đen

Hopea odorata

33

Sấu

Dracontomelon duperreanum

34

Xà cừ

Khaya senegalensis

35

Bàng

Terminalla catappa

36

Nghiến

Burretiodendron hsienmu

37

Dâu da xoan

Allospondias lakonensis

38

Muồng

Senna siamea

39

Chò chỉ

Parashorea chiensis

40

Nhôi

Bischofia javanica

41

Kháo vàng

Machilus bonii

42

Kháo nhớt

Machilus thunbergii

43

Quếch

Chisocheton panic ulatus

44

Dẻ gai

Fagus sylvatica

45

Chẹo

Enggelhardtia roxburghiania

46

Ràng ràng

Ormosia balansae

47

Máu chó

Knema pierei

48

Nghiến

Exentrodendron tonkinense

49

Trai

Garcinia fagraeoides

50

Mạy sang

Dendrocalamus sericeus Munro

51

Vàu đắng

Indosasa augustata McClure

52

Nứa

Neohouzeaua dullooa (Gamble) A.Cams

53

Dạ nâu

Chaetocarpus castanocarpus

54

Ba soi

Macaranga denticulata

55

Bùm bụp nâu

Mallotus paniculatus

56

Dẻ cau

Lithocarpus cerebrinus

57

Sến mộc

Photinia benthamiana

58

Vàng tâm

Magnolia fordiana

59

Si

Ficus microcarpa

60

Long não

Cinnamomum camphora (L.) Gaertn.

61

Lộc vừng

Barringtonia acutangula