Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 838/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SÂN GOLF VÀ NGHỈ DƯỠNG BẮC GIANG TẠI CÁC XÃ CHU ĐIỆN, KHÁM LẠNG VÀ YÊN SƠN, HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4024/BKHĐT-KTDV ngày 13 tháng 6 năm 2019, văn bản số 7303/BKHĐT-KTDV ngày 07 tháng 10 năm 2019, văn bản số 3737/BKHĐT-KTDV ngày 10 tháng 6 năm 2020; văn bản số 33/UBND-ĐT ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3275/BNN-TCLN ngày 15 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần golf Trường An Lục Nam.

2. Tên Dự án: Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

4. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, với mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao cũng như phát triển phong trào thể thao địa phương.

5. Quy mô đầu tư: Diện tích khu đất là 140ha.

6. Vốn đầu tư của Dự án là: 739,727 tỷ đồng.

7. Thời hạn hoạt động của Dự án: 50 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Thời gian khởi công và hoàn thành dự kiến 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang:

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định; chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm chuyển đổi 122,4ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang theo đúng quy định của pháp luật trước khi Nhà đầu tư thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai Dự án.

2. Công ty Cổ phần golf Trường An Lục Nam:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ Dự án.

- Trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Công ty Cổ phần golf Trường An Lục Nam; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, XD, VHTTHL, NN&PTNT, QP, KH&CN;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trường An Lục Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KGVX, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, NN(02).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng