Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KIẾN TRÚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 832-BKT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TRƯỜNG LẮP DỰNG KHU NHÀ Ở KIM LIÊN THÀNH CÔNG TY KIẾN TRÚC SỐ 3 HÀ NỘI TRỰC THUỘC BỘ KIẾN TRÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ KIẾN TRÚC

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội khóa thứ 8 trong phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 1958 thành lập Bộ Kiến trúc;
Căn cứ Quyết định số 340 ngày 10 tháng 6 năm 1960 của Bộ Kiến trúc thành lập Công trường lắp dựng khu nhà ở Kim liên;
Xét nhu cầu công tác;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay chuyển công trường lắp dựng khu nhà ở Kim liên thành Công ty Kiến trúc số 3 Hà nội trực thuộc Bộ Kiến trúc.

Điều 2. – Công ty Kiến trúc số 3 Hà nội là một xí nghiệp quốc doanh hạch toán độc lập trực thuộc Bộ Kiến trúc có nhiệm vụ;

- Thi công xây lắp các công trình nhà ở Kim liên và những công trình dân dụng khác do Bộ Kiến trúc giao.

- Bảo đảm kỹ thuật công trình; hạ thấp giá thành đúng hạn; an toàn lao động và chấp hành đúng các chính sách, các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

Điều 3. – Công ty Kiến trúc 3 Hà nội do một Chủ nhiệm công ty điều khiển và một hoặc hai Phó chủ nhiệm giúp việc.

Điều 4. – Tổ chức nội bộ công ty có quy định riêng.

Điều 5. – Những văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. – Các ông trưởng ban chỉ huy công trường lắp dựng khu nhà ở Kim liên, Chủ nhiệm Công ty Kiến trúc số 3 Hà nội, Vụ phó phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Kiến trúc, Phụ trách văn phòng Bộ Kiến trúc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KIẾN TRÚC
THỨ TRƯỞNG

Trần Sâm